Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Люльчак З.С., Данильців О.І. Логістичні центри в Україні – наявний стан та проблеми створення

АНОТАЦІЯ
Верифіковано та систематизовано знання щодо факторів негативного впливу, які уповільнюють процес формування логістичних центів в Україні. Зокрема, запропоновано поділ чинників на законодавчі, адміністративні та економічні, які, у свою чергу, розділено на фактори мікроекономічного та макроекономічного впливу. Зроблено акцент на їх класифікації, в основі якої лежить характер прояву цих чинників, а також відображено взаємозв’язок між ними. Розглянуто стан розвитку логістичних центрів, охарактеризовано їхні особливості та окреслено перспективи і привабливість розбудови даних об’єктів на території України.

Ключові слова: логістична інфраструктура, фактори впливу, логістичний центр, логістичні потоки, іноземні інвестиції.

АННОТАЦИЯ
Верифицированы и систематизированы знания о факторах негативного воздействия, которые замедляют процесс формирования логистических центов в Украине. В частности, предложено разделение факторов на законодательные, административные и экономические, которые, в свою очередь, разделены на факторы микроэкономического и макроэкономического воздействия. Сделан акцент на их классификации, в основе которой лежит характер проявления этих факторов, а также отражена взаимосвязь между ними. Рассмотрено состояние развития логистических центров, охарактеризованы их особенности и очерчены перспективы и привлекательность развития данных объектов на территории Украины.

Ключевые слова: логистическая инфраструктура, факторы влияния, логистический центр, логистические потоки, иностранные инвестиции.

ANNOTATION
The article highlights the authors’ attempt to verify and systemize knowledge of the negative impact of factors that slow the process of forming of logistic centers in Ukraine. In particular, authors propose to separate factors on legislative, administrative and economic, which, in turn, are divided into factors of microeconomic and macroeconomic impact. The amphasis is made on their classification based on the nature of the manifestation of these factors, and also reflects the relationship between them. The article investigates the state of development of logistics centers, describes their characteristics and outlines the prospects for the development and attractiveness of these objects on the territory of Ukraine.

Keywords: logistics infrastructure, impact factors, logistic centers, logistic flows, foreign investment.

Завантажити статтю (pdf)