Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кіщак І.Т., Шевчук С.П., Дьоміна В.М. Swot-аналіз як інструмент розробки маркетингової стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито специфіку застосування SWOT-аналізу щодо розробки маркетингової стратегії виходу конкретного підприємства на зовнішній ринок. Показано застосування матричного методу для визначення взаємодії ситуативних чинників (внутрішніх сил із зовнішніми можливостями й загрозами, і внутрішніх слабостей із зовнішніми можливостями й загрозами). Здійснено формування альтернативних стратегій в загальній SWOT-матриці; проведено розрахунки вибору переваг стратегічних альтернатив.

Ключові слова: SWOT-аналіз; середовище підприємства; стратегії економії виробництва; стратегії диференціювання; стратегії централізації виробництва; наступальні та захисні стратегії.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта специфика применения SWOT-анализа по разработке маркетинговой стратегии выхода конкретного предприятия на внешний рынок. Показано применение матричного метода для определения взаимодействия ситуативных факторов (внутренних сил с внешними возможностями и угрозами, и внутренних слабостей с внешними возможностями и угрозами). Осуществлено формирование альтернативных стратегии в общей SWOT-матрицы; проведены расчеты выбора преимуществ стратегических альтернатив.

Ключевые слова: SWOT-анализ; среда предприятия; стратегии экономии производства; стратегии дифференцирования; стратегии централизации производства; наступательные и защитные стратегии.

ANNOTATION
The article deals with the application specifics of the SWOTanalysis on the development of marketing strategies out a company to the foreign market. Use of the matrix method to determine the interaction of situational factors (internal forces with external opportunities and threats and internal weaknesses with external opportunities and threats) are showed. Developing alternative strategies implemented in the overall SWOT-matrix; calculated the benefits of selecting strategic alternatives.

Keywords: SWOT-analysis; the enterprises surrounding; strategy lean production; strategy of differentiation; strategies centralization of production; offensive and defensive strategies.

Завантажити статтю (pdf)