Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Драчук Ю.З., Матвєєв В.В., Новікова Н.І. Економічна складова ресурсозберігаючих заходів на авіаційних підприємствах

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто вплив технології діяльності авіапромислових підприємств на навколишнє середовище, обумовлений викидом забруднюючих речовин в атмосферне повітря; обґрунтовано напрями удосконалення ресурсозберігаючої діяльності авіаційних підприємств, економічної складової авіаційного підприємства в заходах ресурсозбереження.

Ключові слова: ресурсозбереження, нестаціонарні джерела, авіаційне підприємство, забруднюючі речовини, заходи, економічні збитки, ефективність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено влияние технологии деятельности авиапромышленных предприятий на окружающую среду, обусловлен выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух; обоснованы направления совершенствования ресурсосберегающей деятельности авиационных предприятий, экономической составляющей авиационного предприятия в мероприятиях ресурсосбережения.

Ключевые слова: ресурсосбережения, нестационарные источники, авиационное предприятие, загрязняющие вещества, мероприятия, экономические убытки, эффективность.

АNNOTATION
The article examines the impact of technology aviapromyslovyh on the environment caused by the discharge of pollutants into the air; The directions of improvement of resource-saving aviation enterprises, economic component aviation activities in the enterprise resource.

Keywords: resource, nestatsionarnι source avιatsiyne pιdpryyemstvo, pollutants, events, economic damages efficiency.

Завантажити статтю (pdf)