Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Рожок Т.О. Моделювання динаміки функціонування фірми в умовах ринкової економіки

АНОТАЦІЯ
Розглядається нелінійна динамічна економіко-математична модель, що описує функціонування фірми в системі координат «чисельність персоналу – обсяг власного капіталу – обсяг позикового капіталу». Викладено в тезах результати кількісного аналізу моделі при різних значеннях параметрів. Представлено процес моделювання динаміки функціонування реальної фірми на основі досліджуваної моделі.

Ключові слова: фірма, економіко-математичне моделювання, економічна динаміка, нелінійні моделі, диференційні рівняння.

АННОТАЦИЯ
Рассматривается нелинейная динамическая экономико-математическая модель, описывающая функционирование фирмы в системе координат «численность персонала – объем собственного капитала – объем заёмного капитала». Изложено в тезисах результаты количественного анализа модели при разных значениях параметров. Представлено процесс моделирования динамики функционирования реальной фирмы на основе рассматриваемой модели.

Ключевые слова: фирма, экономико-математическое моделирование, экономическая динамика, нелинейные модели, дифференциальные уравнения.

ANNOTATION
A nonlinear dynamic economic mathematical model, which describes the functioning of a business in the coordinate system «staff number – amount of equity – amount of debt capital» is reviewed. Results of a quantitative analysis model for different values of parameters are stated in the thesis. The process of modeling of the actual business functioning dynamics on the basis of the reviewed model is presented.

Keywords: business, economic mathematical modeling, economic dynamics, nonlinear models, differential equations.

Завантажити статтю (pdf)