Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сухомлин Л.В., Карлик Ю.Ю., Карпова В.С. Напрямки розвитку збутової діяльності машинобудівних підприємств на основі комплексної оцінки їх конкурентоспроможності

АНОТАЦІЯ
У статті розроблено теоретико-методологічні та практичні рекомендації щодо управління збутовою діяльністю з урахуванням чинників, що формують конкурентну позицію машинобудівного підприємства в динамічних умовах розвитку національної економіки. Визначено складові управління збутовою діяльністю з точки зору системного підходу. Уточнено сутність поняття «збутова діяльність». Досліджено рівень конкурентоспроможності підприємства на основі методики, заснованої на теорії ефективної конкуренції. Проведено сегментацію ринку вітчизняних та зарубіжних споживачів на основі запропонованих принципів позиціонування машинобудівної продукції.

Ключові слова: ПАТ «Кредмаш», конкурентоспроможність, збутова діяльність, теорія ефективної конкуренції, сегментація ринку.

АННОТАЦИЯ
В статье разработаны теоретико-методологические и практические рекомендации по управлению сбытовой деятельностью с учетом факторов, формирующих конкурентную позицию машиностроительного предприятия в динамических условиях развития национальной экономики. Определены составляющие управления сбытовой деятельностью с точки зрения системного подхода. Уточнена сущность понятия «сбытовая деятельность». Исследован уровень конкурентоспособности предприятия на основе методики, основанной на теории эффективной конкуренции. Проведена сегментация рынка отечественных и зарубежных потребителей на основе предложенных принципов позиционирования машиностроительной продукции.

Ключевые слова: ПАО «Кредмаш», конкурентоспособность, сбытовая деятельность, теория эффективной конкуренции, сегментация рынка.

АNNOTATION
In article theoretic and methodological and practical recommendations about management of marketing activity taking into account the factors forming a competitive position of machine-building enterprise in dynamic conditions of development of national economy are developed. The making managements of marketing activity from the point of view of system approach are defined. The essence of the concept “marketing activity” is specified. Level of competitiveness of the enterprise on the basis of the technique based on the theory of the effective competition is investigated. Segmentation of the market of domestic and foreign consumers on the basis of the offered principles of positioning of machine-building production is carried out.

Key words: PJSC “Kredmash”, competitiveness, marketing activity, theory of the effective competition, market segmentation.

Завантажити статтю (pdf)