Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лось В.О., Тищенко А.І. Аналіз тенденцій розвитку інноваційної діяльності запорізького регіону засобами фрактального аналізу

АНОТАЦІЯ
В умовах інтенсивного інноваційного розвитку світової економіки для України є дуже важливими збереження та науково-технічний розвиток промислового комплексу. Запорізький регіон є потужним індустріальним комплексом, але застарілість матеріально-технічної бази промислових підприємств не дає змогу повною мірою реалізовувати інноваційний потенціал. Для ідентифікації ключових проблем, що стримують розвиток інноваційної діяльності промислових підприємств, та пошуку шляхів їх вирішення у статті було проаналізовано структуру, динаміку інноваційних витрат та обсяги реалізації інноваційної продукції в Запорізькій області. Для вирішення проблем та знаходження шляхів розвитку інноваційної діяльності регіону нами було проведено процедуру прогнозування. А для отримання достовірного прогнозу було проведено дослідження часових рядів, що характеризують інноваційні процеси Запорізького регіону засобами фрактального аналізу.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, фрактальний аналіз, R/S аналіз, показних Херста, тенденції, прогноз.

АННОТАЦИЯ
В условиях интенсивного инновационного развития мировой экономики для Украины являются очень важными сохранение и научно-техническое развитие промышленного комплекса. Запорожский регион является мощным индустриальным комплексом, но изношенность материально-технической базы промышленных предприятий не позволяет в полной мере реализовывать инновационный потенциал. Для идентификации ключевых проблем, сдерживающих развитие инновационной деятельности промышленных предприятий, и поиска путей их решения в статье были проанализированы структура, динамика инновационных затрат и объемы реализации инновационной продукции в Запорожской области. Для решения проблем и нахождения путей развития инновационной деятельности региона нами была проведена процедура прогнозирования. А для получения достоверного прогноза было проведено исследование временных рядов, характеризующих инновационные процессы Запорожского региона средствами фрактального анализа.

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная деятельность, фрактальный анализ, R/S анализ, показатель Херста, тенденции, прогноз.

ANNOTATION
In conditions of intensive innovative development of the world economy, preservation and scientific and technical development of the industrial complex is very important for Ukraine. The Zaporizhzhya region is a powerful industrial complex, but the deterioration of the material and technical base of industrial enterprises does not allow to fully realizing the innovative potential. To identify key problems hampering the development of innovative activities of industrial enterprises, and to find ways to solve them, the article analyzed the structure, the dynamics of innovation costs and the volume of sales of innovative products in the Zaporizhzhya region. To solve the problems and find ways to develop innovation in the region, we conducted a forecasting procedure. And in order to obtain a reliable forecast, a study was made of the time series characterizing the innovative processes of the Zaporizhzhya region using fractal analysis.

Key words: innovative development, innovation, fractal analysis, R/S analysis, Hurst exponent, trends, forecast.

Завантажити статтю (pdf)