Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Томчук В.В. Контроль грошових потоків та його інформаційне забезпечення у сільськогосподарських підприємствах

АНОТАЦІЯ
Сучасні ринкові відносини в Україні супроводжуються постійним кругообігом коштів як на макро-, так і на мікрорівні. Грошові потоки охоплюють всі господарські процеси всередині підприємства та пов’язують його із зовнішнім середовищем, тому важко передбачити перебої в інтенсивності, обсязі, напрямі їхнього руху, що може привести до порушення функціонування всіх структурних підрозділів сільськогосподарського підприємства, вплинути на діяльність у поточному і довгостроковому періодах, спричинити зниження рівня прибутковості та платоспроможності, ліквідності, ділової активності та погіршити фінансовий стан. Ефективність контролю грошових потоків безпосередньо залежить від повноти і якості його інформаційного забезпечення та унеможливить спотворення інформації для користувачів.

Ключові слова: контроль, інформаційне забезпечення, грошовий потік, модель інформаційного забезпечення, класифікація інформаційного забезпечення.

АННОТАЦИЯ
Современные рыночные отношения в Украине сопровождаются постоянным кругооборотом средств как на макро-, так и микроуровне. Денежные потоки охватывают все хозяйственные процессы внутри предприятия и связывают его с внешней средой, поэтому трудно предсказать перебои в интенсивности, объеме, направлении их движения, что может привести к нарушению функционирования всех структурных подразделений сельскохозяйственного предприятия, повлиять на деятельность в текущем и долгосрочном периодах, привести к снижению уровня доходности и платежеспособности, ликвидности, деловой активности и ухудшить финансовое состояние. Эффективность контроля денежных потоков напрямую зависят от полноты и качества его информационного обеспечения и исключит искажение информации для пользователей.

Ключевые слова: контроль, информационное обеспечение, денежный поток, модель информационного обеспечения, классификация информационного обеспечения.

ANNOTATION
Modern market relations in Ukraine are accompanied by constant circulation of capital both at macro- and micro-level. Cash flows cover all business processes within the enterprise and connect it with the external environment, therefore it is difficult to predict faults in the intensity, volume, direction of their movement, which can lead to the disruption of all the structural units of agricultural enterprises, affect the activities in the current and long-term periods, cause a decrease in profitability and solvency, liquidity, business activity and worsen the financial situation. The effectiveness of cash flow control directly depends on the completeness and quality of its information support and eliminates information distortion for the users.

Key words: control, information support, cash flow, model of information support, classification of information support.

Завантажити статтю (pdf)