Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Мельник Н.Г., Михайлишин Н.П. Бухгалтерський облік у системі заходів боротьби з корупцією

АНОТАЦІЯ
Корупція як явище притаманна усім країнам світу, призводить до зниження іноземних інвестицій, погіршує економічну, політичну та соціальну ситуацію. Заходи, які проводяться в Україні для подолання корупції, є недостатньо ефективними, а тінізація економіки та ситуація, яка склалася у державі, створили середовище для розвитку негативних явищ та зловживань у сфері бухгалтерського обліку. Рівень корумпованості посадових осіб, бізнесу, державної влади та користувачів бухгалтерської інформації зумовив причинно-наслідковий взаємозв’язок між неналежною якістю бухгалтерського обліку, його низькою транспарентністю та інформаційною асиметрією в суспільстві. З метою попередження та уникнення корупційних та злочинних дій кожна країна як в державному, так і в приватному секторах повинна вживати заходів щодо ефективного регулювання бухгалтерського обліку, посилювати відповідальність за зловживання, а також застосовувати дієві стандарти бухгалтерського обліку. Саме контролююча та превентивна функції обліку є складовими заходів щодо запобігання корупції з використанням методів внутрішнього і зовнішнього контролю.

Ключові слова: бухгалтерський облік, корупція, якість, транспарентність, інформація.

АННОТАЦИЯ
Коррупция как явление присуща всем странам мира, приводит к снижению иностранных инвестиций, ухудшает экономическую, политическую и социальную ситуацию. Меры, которые предпринимаются в Украине для преодоления коррупции, являются недостаточно эффективными, а тенизация экономики и ситуация, которая сложилась в государстве, создали среду для развития негативных явлений и злоупотреблений в сфере бухгалтерского учета. Уровень коррумпированности должностных лиц, бизнеса, государственной власти и пользователей бухгалтерской информации обусловил причинно-следственную взаимосвязь между ненадлежащим качеством бухгалтерского учета, его низкой транспарентностью и информационной асимметрией в обществе. С целью предупреждения и предотвращения коррупционных и преступных действий каждая страна как в государственном, так и в частном секторах должна принимать меры по эффективному регулированию бухгалтерского учета, усиливать ответственность за злоупотребления, а также применять действенные стандарты бухгалтерского учета. Именно контролирующая и превентивная функции учета являются составными мер по предотвращению коррупции с использованием методов внутреннего и внешнего контроля.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, коррупция, качество, транспарентность, информация.

АNNOTATION
Corruption as a phenomenon is common to all countries of the world, leads to decrease in the foreign investments, and affects the economic, political and social situation. The steps which are conducted in Ukraine to combat corruption are ineffective, and the shadow economy and the situation prevailing in the country, created an environment for the development of negative phenomena and abuse in accounting. The level of corruption of officials, businesses, public authorities and users of accounting information led to a causal relationship between inadequate quality of accounting, its low transparency and information asymmetries in society. In order to prevent and avoid corruption, each country, both in the government and private sectors, should take steps for the effective regulation of accounting, to strengthen the responsibility for the abuse, and use the effective accounting standards. Exactly preventive and control functions of the accounting are integral parts to prevent corruption using the methods of internal and external control.

Key words: accounting, corruption, quality, transparency, information.

Завантажити статтю (pdf)