Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Костюченко В.М., Бондарь А.С. Євроконвергенція бухгалтерського обліку: досвід Італії

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються передумови конвергенції бухгалтерського обліку в Італії відповідно до Європейських Директив у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. З’ясовано, що регулювання бухгалтерської професії в Італії повністю реформовано з 1 січня 2008 року. Професія бухгалтера в Італії поділена на такі два рівні, як бухгалтер та дипломований бухгалтер, які різняться за об’ємом і характером професійної діяльності. Правила італійського бухгалтерського обліку основані на законодавчій базі, Цивільному Кодексі, який відповідає чинній Директиві ЄС у галузі обліку. У 1991 року, згідно із Законом, було запроваджено вимоги Четвертої та Сьомої Директив ЄС в італійське законодавство щодо підготовки і представлення фінансової звітності. Впровадження нової Директиви 2013/34/ЄС у липні 2015 року спрямовано на поліпшення розкриття інформації бухгалтерського документа, початок процесу спрощення адміністративних процедур і стандартів для підготовки, оприлюднення та аудиту фінансової звітності компаній з обмеженою відповідальністю.

Ключові слова: конвергенція, бухгалтерський облік, бухгалтерська професія, Європейська Директива, Італійські загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, фінансові звіти, аудит фінансової звітності.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются предпосылки конвергенции бухгалтерского учета в Италии в соответствии с Европейскими Директивами в области бухгалтерского учета и аудита. Выяснено, что регулирование бухгалтерской профессии в Италии полностью реформировано с 1 января 2008 года. Профессия бухгалтера в Италии разделена на такие два уровня, как бухгалтер и дипломированный бухгалтер, которые различаются по объему и характеру профессиональной деятельности. Правила итальянского бухгалтерского учета основаны на законодательной базе, Гражданском Кодексе, который соответствует действующей Директиве ЕС в области учета. В 1991 году, согласно Закону, были введены требования Четвертой и Седьмой Директив ЕС в итальянское законодательство по подготовке и представлению финансовой отчетности. Внедрение новой Директивы 2013/34/ЕС в июле 2015 года направлено на улучшение раскрытия информации бухгалтерского документа, начало процесса упрощения административных процедур и стандартов для подготовки, обнародования и аудита финансовой отчетности компаний с ограниченной ответственностью.

Ключевые слова: конвергенция, бухгалтерский учет, бухгалтерская профессия, Европейская Директива, Итальянские общепринятые принципы бухгалтерского учета, финансовые отчеты, аудит финансовой отчетности.

ANNOTATION
The aim of this paper is to consider the convergence of accounting in Italy in accordance with EU Directives in accounting and auditing. It is found out that the regulation of the accounting profession in Italy has been completely reformed since January 1, 2008. The profession of an accountant in Italy is divided into two levels – an accountant and a certified accountant, which differ in the scope and nature of the professional activity. The rules of Italian accounting are based on the legislative framework, the Civil Code, which corresponds to the current EU Directive on Accounting. In 1991, according to the Law the requirements of the Fourth and Seventh EU Directives were introduced into the Italian legislation on the preparation and reporting of financial statements. New EU Directive 2013/34/EU was implemented in July, 2015. The aim of the implementation of the new Directive 2013/34/EU is to improve the disclosure of the information of the accounting document and initiating the process of simplifying administrative procedures and standards for the preparation, publication and audit of financial statements of limited liability companies.

Key words: convergence, accounting, accounting profession, European Directive, Italian generally accepted accounting principles, financial statements, audit of the financial statements.

Завантажити статтю (pdf)