Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Волкова Н.А., Сніткіна І.А. Методичні підходи до аналізу кризового стану та схильності до банкрутства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті сучасні методи аналізу кризового стану, рівня платоспроможності та схильності до банкрутства організації. Доведена необхідність своєчасного виявлення ознак погіршення показників діяльності організації. Метою аналізу та діагностики ризику банкрутства підприємства є пошук шляхів попередження та уникнення банкрутства, поліпшення структури активів та пасивів і визначення потенційних шляхів зростання економічного потенціалу організації. Наведені основні методики аналізу фінансового стану та платоспроможності, обґрунтована необхідність здійснення експрес-діагностики банкрутства. Зроблено висновок, що ідентифікація масштабів кризового стану організації дає можливість визначити принциповий напрям використовуваних форм і методів його фінансового оздоровлення.

Ключові слова: фінансовий стан, кризисний стан, платоспроможність, експрес-діагностика, банкрутство, активи, пасиви, грошові кошти.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены современные методы анализа кризисного состояния, уровня платежеспособности и склонности к банкротству организации. Доказана необходимость своевременного выявления признаков ухудшения показателей деятельности организации. Целью анализа и диагностики риска банкротства предприятия является поиск путей предупреждения и избежания банкротства, улучшения структуры активов и пассивов и определение потенциальных путей роста экономического потенциала организации. Приведены основные методики анализа финансового состояния и платежеспособности, обоснована необходимость осуществления экспресс-диагностики банкротства. Сделан вывод, что идентификация масштабов кризисного состояния организации позволяет определить принципиальное направление используемых форм и методов его финансового оздоровления.

Ключевые слова: финансовое состояние, кризисное состояние, платежеспособность, экспресс-диагностика, банкротство, активы, пассивы, денежные средства.

АNNOTATION
The article considers modern methods of analyzing the crisis state, the level of solvency and the propensity to bankruptcy of the organization. The need for timely detection of signs of deterioration in the performance of the organization is proved. The purpose of analyzing and diagnosing the bankruptcy risk of an enterprise is to find ways to prevent and avoid bankruptcy, improve the structure of assets and liabilities, and identify potential ways to increase the economic potential of the organization. The main methods of analyzing the financial condition and solvency are presented, the necessity of rapid bankruptcy diagnostics is proved. It is concluded that the identification of the scale of the crisis state of the organization makes it possible to determine the principal direction of the forms and methods of its financial recovery used.

Key words: financial condition, crisis state, solvency, express diagnostics, bankruptcy, assets, liabilities, cash.

Завантажити статтю (pdf)