Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ящук Т.А. Система вищої освіти в Україні та її фінансування

АНОТАЦІЯ
У статті доведено значущість ефективного функціонування закладів вищої освіти для трансформації економіки на ринкових засадах та подальшого соціально-економічного розвитку держави. Проаналізовано процес становлення системи вітчизняної вищої освіти за часів незалежності та визначено тенденції і закономірності, які йому притаманні. Показано сутність та особливості фінансування вищих навчальних закладів за рахунок бюджетних коштів протягом останніх років. Обґрунтовано необхідність диверсифікації джерел фінансування університетів як необхідного чинника, який впливає на підвищення якості підготовки фахівців та розвитку країни в цілому.

Ключові слова: вищі навчальні заклади, держава, бюджетне фінансування, диверсифікація джерел фінансування, позабюджетні ресурси, фінансова автономія.

АННОТАЦИЯ
В статье доказана значимость эффективного функционирования высших учебных заведений для трансформации экономики на рыночных принципах и дальнейшего социально-экономического развития государства. Проанализирован процесс становления системы отечественного образования за период независимости и определены тенденции и закономерности, которые ему присущи. Показано сущность и особенности финансирования высших учебных заведений за счет бюджетных средств в течение последних лет. Обоснована необходимость диверсификации источников финансирования университетов как необходимого фактора, который влияет на повышение качества подготовки специалистов и развития страны в целом.

Ключевые слова: высшие учебные заведения, государство, бюджетное финансирование, диверсификация источников финансирования, внебюджетные ресурсы, финансовая автономия.

ANNOTATION
In an article the significance of effective functioning of higher educational institutions for transformation of economy on the market principles and further social and economic development of the state is proved. Process of formation of system of domestic education during independence is analyzed and tendencies and regularities, which are inherent in it, are defined. It shows an entity and features of financing of higher educational institutions at the expense of budgetary funds in recent years. Need of diversification of sources of universities financing as necessary factor, which influences improvement of specialists quality training and country development, is justified.

Keywords: higher educational institutions, state, budgetary financing, diversification of sources of financing, extra budgetary resources, financial autonomy.

Завантажити статтю (pdf)