Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сенів Л.А. Міграційні «дивіденди» як джерело інвестиційного потенціалу населення

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено особливу групу інвесторів економіки України – українських мігрантів. Проаналізовано фінансові ресурси трудових мігрантів, а саме грошові перекази, заощадження та інвестиції. Розглянуто масштабність міграційних «дивідендів», які здійснюють вагомі фінансові вливання на макро- та мікрорівнях. Розкрито необхідність державного управління трудовою міграцією на міжнародному, національному та місцевому рівнях, що передбачає розробку рекомендацій для здійснення ефективної міграційної політики. Сформульовано пропозиції щодо основних напрямів залучення міграційних дивідендів в інвестиційні проекти.

Ключові слова: інвестиційний потенціал, міграційні «дивіденди», грошові перекази, заощадження, інвестиції, міграційна політика.

АННОТАЦИЯ
В статье освещена особая группа инвесторов экономики Украины – украинские мигранты. Проанализированы финансовые ресурсы трудовых мигрантов, а именно денежные переводы, сбережения и инвестиции. Рассмотрена масштабность миграционных «дивидендов», которые осуществляют весомые финансовые вливания на макро- и микроуровнях. Раскрыта необходимость государственного управления трудовой миграцией на международном, национальном и местном уровнях, что предполагает разработку рекомендаций для осуществления эффективной миграционной политики. Сформулированы предложения по основным направлениям привлечения миграционных дивидендов в инвестиционные проекты.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, миграционные «дивиденды», денежные переводы, сбережения, инвестиции, миграционная политика.

ANNOTATION
In the article a special group of investors to the economy of Ukraine is investigated – Ukrainian migrants. The financial resources of migrant workers, namely remittances, savings and investment are analyzed. The scale of migration “dividends”, which cover the significant financial investments at the macro and micro levels is researched. The need for labor migration governance at the international, national and local levels is emphasized, which involves the development of recommendations for effective migration policy. Suggestions on the main directions of attracting migration dividends in investment projects are formulated.

Key words: investment potential, migration “dividends”, remittances, savings, investment, migration policy.

Завантажити статтю (pdf)