Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Зелінська А.М., Копитова І.В. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку праці в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз сучасного стану економічної активності населення та ринку праці в Україні. Ідентифіковано наявні проблеми забезпечення продуктивної зайнятості. За допомогою методу статистичного групування виявлено тісний взаємозв’язок між можливістю працевлаштування населення та рівнем безробіття й матеріальної мотивації високопродуктивної праці. Розроблено, а також обґрунтовано напрями й механізми регулювання ринку праці в сучасних умовах.

Ключові слова: ринок праці, економічно активне населення, попит, пропозиція, зайнятість.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен анализ современного состояния экономической активности населения и рынка труда в Украине. Идентифицированы существующие проблемы обеспечения производительной занятости. С помощью метода статистического группирования обнаружена тесная взаимосвязь между возможностью трудоустройства населения и уровнем безработицы и материальной мотивации высокопроизводительного труда. Разработаны, а также обоснованы направления и механизмы регулирования рынка труда в современных условиях.

Ключевые слова: рынок труда, экономически активное население, спрос, предложение, занятость.

ANNOTATION
In the article it is carried out the analysis of the current state of economic activity and the labor market in Ukraine. It is identified the existing problems of the productive employment. By means of statistical clustering method, it was revealed a direct link between the employment opportunity of the population and the level of unemployment and financial motivation for highly productive work. It is developed and reinforced directions and mechanisms of the labor market regulation in modern conditions.

Key words: labor market, economically active population, demand, supply, employment.

Завантажити статтю (pdf)