Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ціпуринда В.С. Взаємозв’язок і взаємна узгодженість основних функцій в управлінському циклі підприємства

АНОТАЦІЯ
Пропонується інноваційний підхід до комплексного розуміння проблеми узгодженого взаємозв’язку основних функцій управління для ефективного розвитку підприємства. Визначаються ключові фактори розвитку багаторівневого внутрішнього середовища підприємства та узгодження його із зовнішнім середовищем на основі інноваційного підходу. При цьому вдосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємством повинне досягти не тільки взаємної узгодженості функцій як таких, але і взаємної узгодженості прояву цих функцій на кожному етапі цього циклу. Умови швидкоплинних змін зовнішнього середовища, а також пов’язані з цим завдання підготовки персоналу для реалізації нововведень потребують відповідної комплексної підготовки керівництва. Це потребує чіткого круговороту управлінського циклу із відповідним алгоритмом прояву основних функцій управління у їх поетапному взаємозв’язку.

Ключові слова: управлінський цикл, система, основні функції управління, сполучні процеси, етапи розвитку систем, комплексна системна освіта, організаційно-економічний механізм управління, причинно-наслідкові зв’язки, інноваційний підхід.

АННОТАЦИЯ
Предлагается инновационный подход к комплексному пониманию проблемы согласованной взаимосвязи основных функций управления для эффективного развития предприятия. Определяются ключевые факторы развития многоуровневой внутренней среды предприятия и согласования с внешней средой на основе инновационного подхода. При этом совершенствование организационно-экономического механизма управления предприятием должно достичь не только взаимного согласования функций как таковых, но и взаимного согласования проявления этих функций на каждом этапе этого цикла. Условия быстро изменяющейся внешней среды, а также связанные с этим задачи подготовки персонала для реализации нововведений требуют соответствующей комплексной подготовки руководства. Это нуждается в четком круговороте управленческого цикла с соответствующим алгоритмом проявления основных функций управления в их поэтапной взаимосвязи.

Ключевые слова: управленческий цикл, система, основные функции управления, согласовательные процессы, этапы развития систем, комплексное системное образование, организационно-экономический механизм управления, причинно-следственные святи, инновационный подход.

ANNOTATION
The innovative going is offered near the complex understanding of problem of the concerted intercommunication of basic functions of management for effective development of enterprise. The key factors of development of multilevel internal environment of enterprise and concordance are determined with an environment on the basis of innovative approach. Thus perfection of organizationally-economic mechanism of management must attain not only the mutual concordance of functions as such but also mutual concordance of display of these functions an enterprise on every stage of this cycle. Terms of quickly changing of environment, and also the tasks of preparation of personnel related to it for realization of innovations require corresponding complex preparation of guidance. It needs clear rotation of administrative cycle with the corresponding algorithm of display of basic functions of management at their stage-by-stage intercommunication.

Key words: administrative cycle, system, basic functions of management, concordance processes, stages of development of the systems, complex system education, organizationally-economic mechanism of management, causal- inquisitional connections, innovative approach.

Завантажити статтю (pdf)