Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Тюленєва Ю.В., Майстренко Н.В. Роль логістичних витрат у підвищенні ефективності управління логістичними процесами підприємств АПК

АНОТАЦІЯ
Стаття розкриває поняття управління логістичними процесами, а також сутність і роль логістичних витрат у підвищенні ефективності управління логістичними процесами сільськогосподарського підприємства. Для відображення джерел виникнення логістичних витрат аграрного підприємства наведено групи факторів, що безпосередньо впливають на їхню величину. До таких факторів віднесено фактори розміщення і спеціалізації, фактори сезонності виробництва, а також специфіку предметів праці, що використовуються в сільськогосподарському виробництві. Поряд з обґрунтуванням значення логістичних витрат та ключових чинників їх збільшення у статті наводиться перелік витрат, що відображають сутність логістичного управління підприємством, яке функціонує в агропромисловому комплексі, та детально окреслено спосіб їх розрахунку, що дає змогу досить точно ідентифікувати логістичні витрати і здійснювати оперативне управління ними. Запропонований набір логістичних витрат підприємств АПК може бути використаний для аналізу ефективності здійснення логістичного управління порівняно з наявним рівнем прибутковості.

Ключові слова: логістичні витрати, логістичні процеси, ефективність, підприємства АПК, управління логістичними процесами.

АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает понятие управления логистическими процессами, а также сущность и роль логистических затрат в повышении эффективности управления логистическими процессами сельскохозяйственного предприятия. Для отображения источников возникновения логистических затрат аграрного предприятия приведены группы факторов, непосредственно влияющих на их величину. К таким факторам отнесены факторы размещения и специализации, факторы сезонности производства, а также специфику предметов труда, используемых в рамках сельскохозяйственного производства. Наряду с обоснованием значения логистических затрат и ключевых факторов их роста в статье приводится перечень расходов, отображающих сущность логистического управления предприятием, работающим в агропромышленном комплексе, и детально обозначен способ их расчета, что позволяет достаточно точно идентифицировать логистические расходы и осуществлять оперативное управление ими. Предложенный набор логистических затрат предприятий АПК может быть использован для анализа эффективности осуществления логистического управления по сравнению с имеющимся уровнем доходности.

Ключевые слова: логистические расходы, логистические процессы, эффективность, предприятия АПК, управления логистическими процессами.

ANNOTATION
The article reveals the definition of logistics processes, as well as the nature and role of logistics costs improving the efficiency of the logistics processes of agricultural enterprise. To display the sources of logistics costs for agricultural enterprises there are the group of factors that directly affect their value. Such factors as assigned location and specialization factors, seasonal factors of production, as well as the specific items of work used within agriculture. Along with justification importance of logistics costs and key factors of the increase, the article lists the costs that reflect the essence of logistics management enterprise that operates in agriculture and detailed outlines the method of calculation, which allows accurately identify logistical costs and the operational management. The proposed set of agricultural enterprises logistics costs can be used to analyze the efficiency of logistics management compared to the existing level of profitability.

Key words: logistics costs, logistics processes, efficiency, agribusiness, logistics processes management.

Завантажити статтю (pdf)