Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Подзігун С.М. Аналіз сучасних наукових підходів до розуміння сутності стратегічного управління

АНОТАЦІЯ
У статті зазначається, що після здобуття незалежності України більшість суб’єктів господарювання не формувала стратегічні цілі розвитку. Вказується, що процеси глобалізації бізнес-відносин актуалізують необхідність формування теоретичних та практичних підходів, які б дали змогу управляти економічними об’єктами у довгостроковому періоді. Орієнтація на досягнення довгострокових цілей визначає необхідність формування та використання інструментарію стратегічного управління. Аналіз підходів дав змогу визначити спільні елементи стратегічного управління, такі як аналіз середовища та SWOT-аналіз, формування цілей, вибір стратегії (за необхідності її/їх деталізація) та реалізація, моніторинг/контроль. Наведені результати опитування, проведеного USAID, засвідчили, що лише 57% малих та середніх підприємств мають бізнес-план або стратегію розвитку бізнесу.

Ключові слова: стратегічне управління, стратегія, SWOT-аналіз, довгострокові цілі, глобалізація.

АННОТАЦИЯ
В статье отмечается, что после обретения независимости Украины большинство субъектов хозяйствования не формировала стратегические цели развития. Указывается, что процессы глобализации бизнес-отношений актуализируют необходимость формирования теоретических и практических подходов, которые бы позволили управлять экономическими объектами в долгосрочном периоде. Ориентация на достижение долгосрочных целей определяет необходимость формирования и использования инструментария стратегического управления. Анализ подходов позволил определить общие элементы стратегического управления, такие как анализ среды и SWOT-анализ, формирование целей, выбор стратегии (при необходимости ее/их детализация) и реализация, мониторинг/контроль. Приведенные результаты опроса, проведенного USAID, засвидетельствовали, что только 57% малых и средних предприятий имеют бизнес-план или стратегию развития бизнеса.

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, SWOT-анализ, долгосрочные цели, глобализация.

ANNOTATION
The article notes, that after Ukraine’s independence most of the business entities didn’t form any strategic aims of development. It has been noted that globalization processes of business relations make the necessity of theoretic and practical approaches actual. Orientation towards achievement of the long term aims defines the necessity of development and use of strategic management. The analysis of the above mentioned approaches allowed defining common elements of strategic management, such as: analysis of the environment and SWOT-analysis, the development of aims, the choice of strategy (its/their specification if necessary) and realization, control. The introduced results of the questionnaire conducted by USAID proved that only 57% of small and medium-sized enterprises have business plan or business development strategy.

Key words: strategy management, strategy, SWOT-analysis, long term aims, globalization.

Завантажити статтю (pdf)