Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гресь-Євреінова С.В. Менеджмент готельно-ресторанного комплексу «Khortitsa Palase»

АНОТАЦІЯ
Розглянуто стан менеджменту готелю «Khortitsa Palace». Проаналізована місія, основні цілі, організаційна структура підприємства. Визначено місце готелю в конкурентному середовищі сфери гостинності. Так, конкурентне оточення формує високий рівень обслуговування, як і ціну послуг. Цю тенденцію можна побачити в ціновій політиці проаналізованого підприємства. Сьогодні є перспективи для розвитку в цьому сегменті. Конкурентоспроможність підприємства досягається позитивним іміджем (організаційним та медіа), кваліфікованим штатом, високою якістю сервісу. З іншого боку, аналіз плинності штату працівників демонструє певні проблеми менеджменту. Крім того, готельні послуги часом не відповідають очікуванням вишуканих іноземних гостей. У статті надаються пропозиції для покращення якості сервісу.

Ключові слова: гостинність, менеджмент, готельні послуги, ресторанні послуги, готель «Khortitsa Palace».

АННОТАЦИЯ
Рассмотрено текущее состояние менеджмента гостиницы «Khortitsa Palace». Проанализирована миссия, основные цели, организационная структура предприятия. Определено место отеля в конкурентной среде сферы гостеприимства. Так, конкурентное окружение формирует высокий уровень обслуживания, как и цену услуг. Эту тенденцию можно увидеть в ценовой политике проанализированного предприятия. В данный момент есть перспективы для развития в этом сегменте. Конкурентоспособность предприятия достигается положительным имиджем (организационным и медиа), квалифицированным штатом, высоким качеством сервиса. С другой стороны, анализ текучести штата работников демонстрирует определенные проблемы менеджмента. Кроме того, гостиничные услуги порой не соответствуют ожиданиям изысканных иностранных гостей. В статье даны предложения для улучшения качества сервиса.

Ключевые слова: гостеприимство, менеджмент, гостиничные услуги, ресторанные услуги, гостиница «Khortitsa Palace».

ANNOTATION
The current state of the Khortitsa Palace Hotel management is described. The mission, key goals, organizational structure of hotel are analyzed. The hotel’s place in the competitive environment of hospitality businesses is determined. Thus, the competitive environment actually forms a high level services as well as cost of services. This tendency can be seen in the price policy of the analyzed enterprice. Currently, there are prospects for development in the segment. The enterprices’ competitiveness by positive image (organization and media), qualified staff, and high service is achieved. On the other side, the analysis of the staff turnover shows some managerial problems. As well as the services of the hotel sometimes do not meet expectation of sophisticated foreighn guests. The article gives some suggestions for the improvement of service quality.

Key words: hospitality, management, hotel services, restaurant services, hotel “Khortitsa Palace”.

Завантажити статтю (pdf)