Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гелеверя Є.М., Сумець Н.В. Антикризове управління підприємством: теоретичні та методичні аспекти

АНОТАЦІЯ
Проведено дослідження теоретичних підходів щодо визначення сутності та економічного змісту поняття «антикризове управління». Досліджені погляди щодо визначення поняття «криза підприємства». Виокремлені основні ознаки антикризового управління. Розроблений алгоритм антикризового управління підприємством, що містить блоки, які відповідають всім функціональним завданням такого управління, що дає змогу враховувати вплив зовнішніх та внутрішніх чинників середовища, в якому функціонує підприємство, з метою своєчасної ідентифікації загроз для стабільного розвитку підприємства. Виділені основні принципи, функції та методи антикризового управління.

Ключові слова: криза, криза підприємства, антикризове управління, теорія антикризового менеджменту, методологія подолання економічних криз.

АННОТАЦИЯ
Проведено исследование теоретических подходов к определению сущности и экономического смысла понятия «антикризисное управление». Исследованы взгляды на определение понятия «кризис предприятия». Определены основные признаки антикризисного управления. Разработан алгоритм антикризисного управления предприятием, блоки которого отвечают всем функциональным заданиям такого управления, что позволяет учитывать влияние внешних и внутренних факторов среды, в которой функционирует предприятие, с целью своевременной идентификации угроз для стабильного развития предприятия. Определены основные принципы, функции и методы антикризисного управления.

Ключевые слова: кризис, кризис предприятия, антикризисное управление, теория антикризисного менеджмента, методология преодоления экономических кризисов.

АNNOTATION
A study of theoretical approaches to the definition of the essence and economic meaning of the concept of « anti-crisis management». Views on the definition of the concept of «enterprise crisis». The main signs of crisis management are determined. An algorithm «anti-crisis management of the enterprise» has been developed, the blocks of which meet all the functional tasks of such management, which allows to take into account the influence of external and internal factors of the environment in which the enterprise operates, in order to timely identify threats to the stable development of the enterprise. The main principles, functions and methods of anti-crisis management.

Key words: crisis, the crisis of the enterprise, anti-crisis management theory of anti-recessionary management, methodology of overcoming economic crises.

Завантажити статтю (pdf)