Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Єніна А.О. Порушення податкового законодавства як загроза регіональному розвитку України

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто потенційні загрози соціально-економічного розвитку регіонів України у сфері оподаткування. Проаналізовано фінансову стабільність регіонів держави з позиції порушень податкового законодавства, завдяки чому проведена кластерізація регіонів. Проаналізовано кількість проведених податкових перевірок та донарахувань грошових коштів до бюджету за результатами цих перевірок. Надано рекомендації із запобігання порушенням податкового законодавства з метою зменшення загроз регіональному розвитку.

Ключові слова: податкова система, порушення податкового законодавства, ухилення від сплати податків, регіональний розвиток, податкові перевірки.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены потенциальные угрозы социально-экономическому развитию регионов Украины в сфере налогообложения. Проанализирована финансовая стабильность регионов страны с точки зрения нарушений налогового законодательства, благодаря чему проведена кластеризация регионов. Проанализировано количество проведенных налоговых проверок и доначислений денежных средств в бюджет по результатам этих проверок. Даны рекомендации по предотвращению нарушений налогового законодательства с целью уменьшения угроз региональному развитию.

Ключевые слова: налоговая система, нарушения налогового законодательства, уклонение от уплаты налогов, региональное развитие, налоговые проверки.

ANNOTATION
In the article potential threats of social and economic development of regions of Ukraine in the sphere of taxation are considered. The financial stability of the regions of the country is analyzed from the point of view of violations of the tax legislation, thanks to which the clustering of the regions has been carried out. The number of tax inspections and additional payments of funds to the budget based on the results of these inspections has been analyzed. Recommendations are given to prevent violations of tax legislation in order to reduce threats to regional development.

Key words: tax system, violations of tax laws, tax evasion, regional development, tax inspections.

Завантажити статтю (pdf)