Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Біла І.С., Насікан Н.І. Бізнес-середовище в Україні

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено питанням бізнес-середовища в Україні, яке є передумовою використання потенціалу бізнесу, підвищення ефективності і стабільності економіки. Проаналізовано складники вітчизняного бізнес-середовища, а саме: інституціональні, нормативно-правові та регуляторні умови, за яких працює бізнес. Визначено, що невирішеними проблемами у сфері інституційної підтримки бізнесу є незначна доступність до фінансових ресурсів, низька ефективність діяльність товарних і фондових бірж, що затримує процес відродження вітчизняного виробництва. Нормативно-правові умови бізнесу є недосконалими та неефективними. Регуляторні умови бізнес-середовища характеризуються задовільним рівнем прозорості та послідовності державної регуляторної політики у сфері підприємництва в Україні. Автори статті акцентують увагу на тому, що саме відповідальність держави за сформоване бізнес-середовище визначає рівень прозорості та дієвості суспільної угоди між нею та бізнесом.

Ключові слова: бізнес, бізнес-середовище, інституції, нормативно-правове регулювання, регуляторна політика в сфері підприємництва.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам бизнес-среды в Украине, которая является предпосылкой использования потенциала бизнеса, повышения эффективности и стабильности экономики. Проанализированы составляющие отечественной бизнес-среды, а именно: институциональные, нормативно-правовые и регуляторные условия, в которых работает бизнес. Определено, что нерешенными проблемами в сфере институциональной поддержки бизнеса являются незначительная доступность финансовых ресурсов, низкая эффективность деятельности товарных и фондовых бирж, что задерживает процесс возрождения отечественного производства. Нормативно-правовые условия бизнеса являются несовершенными и неэффективными. Регуляторные условия бизнес-среды характеризуются удовлетворительным уровнем прозрачности и последовательности государственной регуляторной политики в сфере предпринимательства в Украине. Авторы статьи акцентируют внимание на том, что именно ответственность государства за бизнес-среду определяет уровень прозрачности и действенности общественного договора между ней и бизнесом.

Ключевые слова: бизнес, бизнес-среда, институты, нормативно-правовое регулирование, регуляторная политика в сфере предпринимательства.

ANNOTATION
The article is devoted to the business environment in Ukraine, which is a prerequisite for the use of the potential of the business, improve efficiency and stability of the economy. The authors analyzed the components of the domestic business environment, namely: institutional, legal and regulatory environment, in which business operates. Determined that unresolved problems in the field of institutional support of business is the low accessibility of financial resources, low efficiency of commodity and stock exchanges, which delays the process of revival of domestic production. The legal environment of business are imperfect and inefficient. Regulatory conditions the business environment are characterized by a satisfactory level of transparency and consistency of state regulatory policy in the sphere of entrepreneurship in Ukraine. The authors draw attention to the fact that it is the responsibility of the state for the business environment determines the level of transparency and effectiveness of the social contract between it and the business.

Keywords: business, business environment, institutions, legal regulation, regulatory policy in the sphere of entrepreneurship.

Завантажити статтю (pdf)