Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Рубан Т.С. Сучасні трактування посередництва у світовій економіці

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено поняття посередництва як економічної категорії. Проаналізовано сучасні зарубіжні та вітчизняні дослідження у сфері посередництва. Наведено та доповнено класифікацію підходів до трактування посередництва, зокрема запропоновано виокремити підхід на основі форм економічних відносин та підхід спеціалізації. Визначено спільну сутність посередництва, що притаманна розглянутим підходам до його трактування.

Ключові слова: міжнародне посередництво, міжнародний посередник, міжнародне торгове посередництво, міжнародне фінансове посередництво, міграційне посередництво, міжнародне наукове посередництво, типи міжнародних посередників.

АННОТАЦИЯ
В статье освещено понятие посредничества как экономической категории. Проанализированы современные зарубежные и отечественные исследования в области посредничества. Приведена и дополнена классификация подходов к трактовке посредничества, в частности предложено выделить подход на основе форм экономических отношений и подход специализации. Определена общая сущность посредничества, присущая рассмотренным подходам к его трактовке.

Ключевые слова: международное посредничество, международный посредник, международное торговое посредничество, международное финансовое посредничество, миграционное посредничество, международное научное посредничество, типы международных посредников.

ANNOTATION
The article researches the notion of intermediation as economic category. The author analyzes currant foreign and domestic researches in the field of intermediation. The author proposes and expands existing classification of approaches to intermediation. Particularly the author proposes an approach based on forms of international economic relations and an approach of specialization. The article identifies the common nature of intermediation among different approaches.

Key words: international intermediation, international intermediary, international commercial intermediation, financial intermediation, migration intermediation, international scientific intermediation, types of international intermediaries.

Завантажити статтю (pdf)