Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Коваленко С.І. Постмодерновий вектор розвитку концепцій міжнародної економічної інтеграції

АНОТАЦІЯ
У статті виявлені проблеми і тенденції розвитку концепцій міжнародної економічної інтеграції в умовах нової, постмодерністської реальності. На основі інституційного підходу окреслено вектор самоорганізації інноваційних форм «квазіінтеграції», результатом якої стають різні біфуркації і трансплантація інститутів. Розглянуто феномен постіндустріальної економіки, яка еволюціонувала в систему транскордонних інституцій, які формують новий економічний простір постмодерну. Кластерна концепція забезпечує потужну парадигму для розуміння закономірностей розвитку економіки постмодерну. Обґрунтовано висновок про синтез концепцій розвитку мережевих кластерів як мезорівня міжнародних інтеграційних об’єднань та визначено можливості застосування цієї концепції у процесі євроінтеграції України.

Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, постмодерн, транскордонний кластер, мезоекономіка, єврорегіон, біфуркації.

АННОТАЦИЯ
В статье выявлены проблемы и тенденции развития концепций международной экономической интеграции в условиях новой, постмодернистской реальности. На основе институционального подхода очерчен вектор самоорганизации инновационных форм «квазиинтеграции», результатом которой становятся различные бифуркации и трансплантация институтов. Рассмотрен феномен постиндустриальной экономики, которая эволюционировала в систему взаимодействующих трансграничных институтов, формирующих новое экономическое пространство постмодерна. Кластерная концепция обеспечивает мощную парадигму для понимания закономерностей развития экономики постмодерна. Обоснован вывод о синтезе концепций развития сетевых кластеров как мезоуровня международных интеграционных объединений и определены возможности применения этой концепции в процессе евроинтеграции Украины.

Ключевые слова: международная экономическая интеграция, постмодерн, трансграничный кластер, мезоэкономика, еврорегион, бифуркации.

ANNOTATION
The work reveals problems and trends in development of concepts of international economic integration in conditions of newer post-modernistic reality. Self- organization vector of quasi-integration innovation format resulting into various bifurcations and institutions’ transplantation is outlined. Post-industrial economic phenomenon evolving into interacting cross-border institutes forming renewed post-modern economic environment is studied. The cluster concept provides a powerful paradigm for understanding principles of post-modern economy development. Grounded conclusion about network clusters’ concepts synthesis for their development as a meso-level of international integration formations and possibilities to apply the said concept to processes of Ukrainian integration into European economy.

Key words: international economic integration; postmodern; cross-border cluster, meso-economy; euroregion, bifurcations.

Завантажити статтю (pdf)