Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кнуренко В.М.Можливості використання штучних нейронних мереж у прогнозуванні екологічного благополуччя економічних суб’єктів

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено можливостям застосування нейромережних технологій як потужного технологічного інструмента для аналізу та прогнозування еколого-економічного розвитку регіону. Було використано нейромережні технології для побудови низки моделей різних типів. Процес побудови штучних нейронних мереж проводився у табличному процесорі “Microsoft Excel” із застосуванням надбудов “Analysis ToolPak – VBA”, “NeuroXL Clusterizer”, “NeuroXL Predictor”, «Пакет аналізу» та «Пошук рішення». Тестування моделей здійснювалось на одній статистичній вибірці, що дало можливість зробити порівняльний аналіз та отримати відповідні висновки щодо ефективності різноманітного математичного інструментарію під час вирішення задачі класифікації об’єктів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані під час аналізу та моделювання фінансової стійкості підприємств, що полягає в оцінюванні стану еколого-економічних показників.

Ключові слова: екологічний менеджмент, екологічний моніторинг, штучна нейронна мережа, штучний нейрон, елементарний персептрон, функція активації.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена возможностям применения нейросетевых технологий как мощного технологического инструмента для анализа и прогнозирования эколого-экономического развития региона. Были использованы нейросетевые технологии для построения ряда моделей различных типов. Процесс построения искусственных нейронных сетей проводился в табличном процессоре “Microsoft Excel” с применением надстроек “Analysis ToolPak – VBA”, “NeuroXL Clusterizer”, “NeuroXL Predictor”, «Пакет анализа» и «Поиск решения». Тестирование моделей осуществлялось на одной статистической выборке, что позволило сделать сравнительный анализ и получить соответствующие выводы относительно эффективности разнообразного математического инструментария при решении задачи классификации объектов исследования. Результаты исследования могут быть использованы при анализе и моделировании финансовой устойчивости предприятий, заключающейся в оценке состояния эколого-экономических показателей.

Ключевые слова: экологический менеджмент, экологический мониторинг, искусственная нейронная сеть, искусственный нейрон, элементарный персептрон, функция активации.

ANNOTATION
The article is devoted to the possibility of using neural network technology as a powerful tool for process analysis and forecasting of ecological and economic development. It uses neural network technology for the construction of a number of models of different types. The process of constructing artificial neural networks was conducted in tabular processor “Microsoft Excel” using add-ons “Analysis ToolPak – VBA”, “NeuroXL Clusterizer”, “NeuroXL Predictor”, “Packet analysis” and “Search to decision”. This made it possible to make a comparative analysis and obtain appropriate conclusions about the effectiveness of various mathematical tools in solving the problem of classifying object to research. Results of the study can be used for analysis and modeling of financial stability companies that is in evaluation of the state of ecological and economic indicators.

Key words: environmental management, environmental monitoring, artificial neural networks, artificial neuron, perceptron elementary, function activation.

Завантажити статтю (pdf)