Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Скрипник Н.В. Особливості обліку сезонних знижок на підприємствах торгівлі та відображення їх у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід)

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано заходи для покращення організації обліку, документального оформлення знижок і розкриття інформації про знижки у фінансовій звітності. Наведено порядок деталізації рядків Звіту про фінансові результати за сегментами, якими на підприємстві торгівлі можуть виступати сезони і колекції. Запропоновано порядок розподілу чистого доходу від реалізації товарів, собівартості і витрат обігу, які належать до різних сезонів. Представлений варіант формування Звіту про фінансові результати з деталізацією статей по сезонах. Розкриття інформації за сегментами дасть змогу формувати достовірну і зрозумілу для користувачів фінансову звітність, проводити аналіз рентабельності як у цілому по підприємству, так і окремо по сезонах.

Ключові слова: бухгалтерський облік, торговельні підприємства, витрати, знижки, фінансова звітність.

АННОТАЦИЯ
В статье предложены мероприятия для улучшения организации бухгалтерского учета, документального оформления скидок и раскрытия информации о скидках в финансовой отчетности. Представлен порядок детализации строк Отчета о финансовых результатах по сегментам, которыми в торговой организации могут выступать сезоны и коллекции. Предложен порядок распределения выручки от реализации товаров, себестоимости и издержек обращения, относящихся к разным сезонам. Представлен вариант формирования отчета о финансовых результатах с детализацией статей по сезонам. Раскрытие информации по сегментам позволит формировать достоверную и понятную для пользователей бухгалтерскую отчетность, проводить анализ рентабельности как в целом по предприятию, так и отдельно по сезонам.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, торговые организации, издержки, скидки, финансовая отчетность.

ANNOTATION
The article measures proposed for the organization of accounting, documentation and disclosure of information on discounts in the financial statements. The article studied the order of detail lines in the report on the financial results of segments, for which in the trade organizations seasons and collections may be agents. Procedure proposed for the distribution of proceeds from the sale of goods, the cost and distribution costs related to different seasons. Presents the option to generate income statement detailing the seasonal items. Segment disclosures will help to shape more accurate and understandable for users financial statements; it will also assist in the cost-effectiveness analysis of an enterprise on the whole, and separately according to seasons.

Keywords: аccounting, trade organizations, costs, discounts, accounting statements.

Завантажити статтю (pdf)