Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Скрипник М.Є. Статистична звітність – основа аналізу надійності діяльності підприємства

АНОТАЦІЯ
Нині відповідні теоретичні та практичні дослідження спрямовані на подальший розвиток методів статистичного аналізу надійності діяльності підприємств різних видів економічної діяльності для прогнозування економічної безпеки регіону та держави у цілому. У цьому контексті оцінка багаторівневої економічної безпеки є вкрай важливою, її результати дадуть змогу своєчасно реагувати на внутрішні і зовнішні загрози, включаючи вплив економічної кризи на умови діяльності, які відбуваються сьогодні. Основний напрям організації статистичних методів на сучасному етапі є посилення моніторингу та аналітичних можливостей бухгалтерської інформації, підвищення економічної обґрунтованості показників звітності для визначення надійності бізнесу та прогнозування економічної безпеки економічної діяльності, регіону і держави. За результатами поведеного дослідження розроблено алгоритм аналізу діяльності підприємства за даними фінансової та статистичної звітності. Проаналізовано напрями потоків інформації про діяльність підприємства для формування фінансової і статистичної звітності.

Ключові слова: економічна безпека, аналіз надійності підприємства, статистичний аналіз, статистичний облік, звіти, статистичні звіти.

АННОТАЦИЯ
В настоящее время соответствующие теоретические и практические исследования направлены на дальнейшее развитие методов статистического анализа надежности деятельности предприятий различных видов экономической деятельности с целью прогнозирования экономической безопасности региона и государства в целом. В этом контексте оценка многоуровневой экономической безопасности является крайне важной, ее результаты позволят своевременно реагировать на внутренние и внешние угрозы, включая влияние экономического кризиса на условия деятельности, которые происходят сегодня. Основным направлением организации статистических методов на современном этапе является усиление мониторинга и аналитических возможностей бухгалтерской информации, повышение экономической обоснованности показателей отчетности для определения надежности бизнеса и прогнозирования экономической безопасности экономической деятельности, региона и государства. По результатам поведенного исследования разработан алгоритм анализа деятельности предприятия по данным финансовой и статистической отчетности. Проанализированы направления потоков информации о деятельности предприятия для формирования финансовой и статистической отчетности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, анализ надежности предприятия, статистический анализ, статистический учет, отчеты, статистические отчеты.

ANNOTATION
At present, relevant theoretical and practical studies aimed at further developing the methods of statistical analysis of reliability of the businesses of certain types of economic activities in order to predict the economic security of the region, and then the state as a whole. The main direction of the organization of statistical methods at the present stage is to strengthen the monitoring and analytical capabilities of accounting information, improving the economic feasibility reporting indicators to determine the reliability of businesses and forecasting of economic security of economic activity, region and state. The results led the study algorithm analysis of the company according to financial and statistical reporting. Also analyzed the flow of information about the company for the development of financial and statistical reporting.

Keywords: economic security, reliability analysis of enterprise, statistical analysis, statistical accounting, accounts, statistical reports.

Завантажити статтю (pdf)