Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Рибак І.І., Івата В.В.Роль внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів

АНОТАЦІЯ
У статті визначено, що однією з найбільш складних і масштабних ділянок бухгалтерського обліку є облік матеріально-виробничих запасів, що визначає роль внутрішньогосподарського контролю в цьому напрямі – використання запасів для виробничої та іншої діяльності суб’єктів господарювання. Окреслені основні завдання внутрішньогосподарського контролю та наведено опитувальний лист для оцінки системи внутрішньогосподарського контролю використання запасів на підприємстві. Визначено основні заходи служби внутрішнього контролю використання запасів.

Ключові слова: бухгалтерський облік, внутрішній контроль, матеріально-виробничі запаси, матеріальна основа виробничих фондів, активи, собівартість продукції.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что одним из наиболее сложных и объемных участков бухгалтерского учета является учет материально-производственных запасов, что определяет роль внутрихозяйственного контроля в этом направлении – использование запасов для производственной и иной деятельности субъектов хозяйствования. Обозначены основные задачи внутрихозяйственного контроля и приведен вопросник для оценки системы внутрихозяйственного контроля использования запасов на предприятии. Определены основные мероприятия службы внутреннего контроля использования запасов.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внутренний контроль, материально-производственные запасы, материальная основа производственных фондов, активы, себестоимость продукции.

ANNOTATION
The article identified that among the most complex areas of accounting is the accounting of material-industrial stocks, which in turn determines the role of internal control in this direction is the use of inventory for production and other business entities. The main objectives of internal control, and given a questionnaire to assess the system of internal control the use of stocks in the company. Defined the main activities of the internal control service inventory usage.

Key words: accounting, internal control, inventory, material basis of production assets, the assets, the cost of production.

Завантажити статтю (pdf)