Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Губа А.А., Качан А.В., Пономарьова О.Б.Особливості побудови та перспективи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у страхових організаціях

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито особливості переходу страхових компаній на підготовку фінансової звітності за міжнародними стандартами. Визначено основні аспекти, які потребують регламентації обліковою політикою страхової компанії. Проаналізовано структуру чинної форми звіту про фінансові результати. Визначено проблеми формування показників Звіту страховиками на сучасному етапі. Рекомендовано для страхових компаній удосконалений алгоритм формування структури й показників у формі Звіту.

Ключові слова: страховий ринок, страхові компанії, страхування життя, страхові премії, розвиток, соціальний захист, страховик, Нацкомфінпослуг, Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты особенности перехода страховых компаний на подготовку финансовой отчетности по международным стандартам. Определены основные аспекты, которые требуют регламентации учетной политикой страховой компании. Проанализирована структура действующей формы отчета о финансовых результатах. Определены проблемы формирования показателей Отчета страховщиками на современном этапе. Для страховых компаний рекомендован усовершенствованный алгоритм формирования структуры и показателей в форме Отчета.

Ключевые слова: страховой рынок, страховые компании, страхование жизни, страховые премии, развитие, социальная защита, страховщик, Нацкомфинуслуг, Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

ANNOTATION
The features transfer insurance companies to prepare financial statements according to international standards. The main aspects requiring regulation of accounting policy the insurance company. The structure of the current form of the income statement. The problems of formation of indicators insurers report today. Recommended for insurance companies improved algorithm parameters and structure formation in the form of report.

Keywords: insurance market, insurance companies, life insurance, insurance premiums, development, Social Protection, the insurer, Natskomfinposluh, International Financial Reporting Standards (IFRS).

Завантажити статтю (pdf)