Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Волошан І.Г.Процес документування та первісної обробки облікової інформації в умовах автоматизованих облікових систем

АНОТАЦІЯ
Вивчення концепцій щодо сутності та значення первинного обліку дає підставу стверджувати, що інформаційні потоки циркулюють за визначеними об’єктивними законами. Первинний облік є початковою стадією облікового процесу, одночасно він становить самостійну систему, що потребує налагодженої організації. Сучасна інформаційна система обліку характеризується зміною технології облікового процесу, а саме зведенням його до формування інформаційного забезпечення на стадії документування та подальшої обробки первинних облікових даних. Запропоновано дві підсистеми первинного обліку, а саме документування та первісна обробка інформації. Доведено, що документ і процес документування є елементами структури системи первинного обліку.

Ключові слова: інформаційна система підприємства, автоматизація бухгалтерського обліку, система первинного обліку, документування, первісна обробка інформації.

АННОТАЦИЯ
Изучение концепций относительно сущности и значения первичного учета дает основание утверждать, что информационные потоки циркулируют по определенным объективным законам. Первичный учет является начальной стадией учетного процесса, одновременно он составляет самостоятельную систему, что требует отлаженной организации. Современная информационная система учета характеризуется изменением технологии учетного процесса, а именно сведением его к формированию информационного обеспечения на стадии документирования и дальнейшей обработки первичных учетных данных. Предложены две подсистемы первичного учета, а именно документирование и первоначальная обработка информации. Доказано, что документ и процесс документирования являются элементами структуры системы первичного учета.

Ключевые слова: информационная система предприятия, автоматизация бухгалтерского учета, система первичного учета, документирование, первичная обработка информации.

ANNOTATION
The study of concepts regarding the essence and significance of primary accounting gives grounds to assert that information flows circulate according to certain objective laws. Primary accounting is the initial stage of the accounting process, at the same time, constitutes an independent system, which requires a well-organized organization. The modern information accounting system is characterized by a change in the technology of the accounting process, namely, by reducing it to the formation of information support at the stage of documenting and further processing of primary accounting data. Two subsystems of primary accounting are suggested: documentation and initial processing of information. It is proved that the document and the documentation process are elements of the structure of the primary accounting system.

Key words: information system of the enterprise, automation of accounting, system of primary accounting, documentation, initial processing of the information.

Завантажити статтю (pdf)