Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Боднар О.В.Документальне відображення браку і відходів виробництва

АНОТАЦІЯ
У статті досліджується документальне оформлення браку та відходів виробництва. Розглянуто основні первинні документи з обліку браку та відходів виробництва. Запропоновано форму відомості обліку браку. Встановлено, що необхідно змінити форми первинного обліку відходів виробництва. Актуальними є гармонізація облікової та звітної ланок документування, що приведе до покращення ситуації з обліком відходів виробництва та браку продукції.

Ключові слова: відходи, брак продукції, документування, первинний документ, витрати від браку.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется документальное оформление брака и отходов производства. Рассмотрены основные первичные документы по учету брака и отходов производства. Предложена форма ведомости учета брака. Установлено, что необходимо изменить формы первичного учета отходов производства. Актуальными являются гармонизация учетного и отчетного звеньев документирования, что приведет к улучшению ситуации с учетом отходов производства и брака продукции.

Ключевые слова: отходы, брак продукции, документирование, первичный документ, расходы от брака.

АNNOTATION
The article examines the documented defect and waste. The basic source documents of accounting defect and waste. The form of the register of the marriage offered. Established that the need to change the form of primary accounting waste. Relevant is the harmonization of accounting and reporting documentation links that will lead to improvement of accounting waste and defect of production.

Key words: wastes, defect, documenting, primary document, charges from a shortage.

Завантажити статтю (pdf)