Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Чмутова І.М., Яременко О.Р. Концепція формування технологій управління фінансами банку в умовах циклічності розвитку

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано концепцію формування технологій управління фінансами банку з урахуванням стадій його життєвого циклу, яка є частиною теорії фінансового менеджменту та розроблена в межах еволюційної парадигми. Обґрунтовано використання положень еволюційної економіки для формування технологій управління фінансами банку. Визначено узагальнені складові концепції формування технологій управління фінансами банку з урахуванням стадій його життєвого циклу: ідентифікація стадії життєвого циклу банку та розроблення його стратегії; вибір комплексних і спеціальних технологій управління фінансами банку; синтез інтегрованої технології управління фінансами банку. Відповідно до розробленої концепції комплексні технології формуються з урахуванням рівня зрілості системи фінансового менеджменту банку, а спеціальні – з урахуванням ефективності здійснення основних банківських операцій на кожній із стадій життєвого циклу банку. Це уможливить формування системи технологій управління фінансами банку, яка відповідатиме етапу його розвитку та складатиметься із скоординованих й упорядкованих управлінських процедур, забезпечить ефективну адаптацію банку до широкого спектра зовнішніх і внутрішніх змін, дозволить підвищити якість фінансових рішень.

Ключові слова: управління фінансами, банк, життєвий цикл, комплексні технології управління, спеціальні технології управління.

АННОТАЦИЯ
В статье предложена концепция формирования технологий управления финансами банка с учетом стадий его жизненного цикла, которая является частью теории финансового менеджмента и разработана в пределах эволюционной парадигмы. Обосновано использование положений эволюционной экономики для формирования технологий управления финансами банка. Определены обобщенные составляющие концепции формирования технологий управления финансами банка с учетом стадий его жизненного цикла: идентификация стадии жизненного цикла банка и разработка его стратегии; выбор комплексных и специальных технологий управления финансами банка; синтез интегрированной технологии управления финансами банка. Согласно разработанной концепции комплексные технологии формируются с учетом уровня зрелости системы финансового менеджмента банка, а специальные – с учетом эффективности осуществления основных банковских операций на каждой из стадий жизненного цикла банка. Это сделает возможным формирование системы технологий управления финансами банка, соответствующей этапу его развития и состоящей из скоординированных и упорядоченных управленческих процедур, обеспечит эффективную адаптацию банка к широкому спектру внешних и внутренних изменений, позволит повысить качество финансовых решений.

Ключевые слова: управление финансами, банк, жизненный цикл, комплексные технологии управления, специальные технологии управления.

ANNOTATION
The article suggests the concept of bank financial management technologies forming taking into account the stages of its life cycle that is part of the financial management theory and was developed within the evolutionary paradigm. The use of the evolutionary economy provisions for the bank financial management technologies forming is substantiated. The generalized components of the concept of bank financial management technologies forming are defined taking into account the stages of bank's life cycle: identification of bank's life cycle stage and development its strategy; selection of integrated and special bank financial management technologies; synthesis of integrated bank financial management technology. According to the developed concept, integrated technologies are formed taking into account the level of maturity of the bank's financial management system, and special ones – taking into account the effectiveness of the implementation of basic banking operations at each stage of the bank's life cycle. This will make it possible to form a system of bank financial management technologies, corresponding to the stage of its development and consisting of coordinated managerial procedures. This also will ensure effective adaptation of the bank to a wide range of external and internal changes, and will improve the quality of financial decisions.

Keywords: financial management, bank, life cycle, integrated management technologies, special management technologies.

Завантажити статтю (pdf)