Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Соломатіна Т.В., Чернодубова Е.В.Вибір програми оптимізації витрат компанії в нестабільному ринковому середовищі

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто план заходів щодо зниження витрат, як частини стратегії бізнесу. Наведено приклади роботи з програмами «мінус 20%» та «Cost Cutting & Програма заходів щодо зниження втрат і скорочення операційних витрат». Розглянуто позиції постійного вдосконалення витрат і безперервного поліпшення як філософії бізнесу. Досліджено передові світові практики щодо скорочення витрат. Застосування програм оптимізації витрат компанії орієнтують виробників до конструктивних дій і системного підходу під час аналізу методів оптимізації витрат, встановлені резервів зниження собівартості та виборі методики оптимізації витрат.

Ключові слова: програма оптимізація витрат, стратегії компанії.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен план мероприятий по снижению расходов, как части стратегии бизнеса. Приведены примеры работы с программами «минус 20%» и «Cost Cutting & Мероприятия по снижению потерь и сокращению операционных расходов». Рассмотрены позиции постоянного совершенствования расходов и непрерывного улучшения как философии бизнеса. Исследованы передовые мировые практики по сокращению расходов. Применение программ оптимизации расходов компании ориентируют производителей на конструктивные действия и системный подход при анализе методов оптимизации расходов, установлении резервов снижения себестоимости и выборе методики оптимизации расходов.

Ключевые слова: программа оптимизация расходов, стратегии компании.

ANNOTATION
The paper consider an action plan to reduce costs as part of business strategy. Examples of programs “minus 20%” and “Cost Cutting & program of measures to reduce losses and reduce operating costs”. We consider the position of continuous improvement and continuous improvement as a business philosophy. The advanced world practices on expense reduction are researched. Application of programs of an expense optimization of the company orient producers to constructive actions and system approach in the analysis of optimization methods of expenses, establishment of allowances of decrease in cost value and the choice of a technique of an expense optimization.

Keywords: cost optimization program, company’s strategy.

Завантажити статтю (pdf)