Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шумейко О.Ю., Грибова А.М.Сучасний стан, перспективи розвитку ринку праці України та його вплив на формування її підприємницького середовища

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасний стан ринку праці, можливі перспективи його розвитку та зв’язок із формуванням підприємницького середовища України. Теперішня ситуація на ринку праці характеризується зниженням рівня зайнятості та збільшенням рівня безробіття, високим оборотом робочої сили. Основні параметри ринку праці визначає його кон’юнктура. Поліпшення кількісних та якісних характеристик господарюючих суб’єктів передбачає розширення зайнятості населення. Визначено перспективні напрями секторального розвитку ринку праці за видами економічної діяльності.

Ключові слова: ринок праці, економічно активне населення, безробіття, оборот робочої сили, підприємницьке середовище.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован современное состояние рынка труда, возможные перспективы его развития и связь с формированием предпринимательской среды Украины. Нынешняя ситуация на рынке труда характеризуется снижением уровня занятости и увеличением уровня безработицы, высоким оборотом рабочей силы. Основные параметры рынка труда определяет его конъюнктура. Улучшение количественных и качественных характеристик хозяйствующих субъектов предусматривает расширение занятости населения. Определены перспективные направления секторального развития рынка труда по видам экономической деятельности.

Ключевые слова: рынок труда, экономически активное население, безработица, оборот рабочей силы, предпринимательская среда.

ANNOTATION
The article analyzes the current state of the labor market, the possible prospects of its development and connection with the formation of the business environment in Ukraine. The current situation on the labor market is characterized by a decrease in employment and increase in unemployment, and also high labor turnover. The main parameters of the labor market determine the situation. Improving the quantitative and qualitative characteristics of economic agents will expand the sector of employment. Perspective directions of sectoral labor market by economic activity.

Keywords: labor market economically active population, unemployment, labor turnover, business environment.

Завантажити статтю (pdf)