Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Крилова І.Г.Гендерні характеристики економічно активного населення України у європейському вимірі

АНОТАЦІЯ
Гендерна нерівність в економічних відносинах є актуальною проблемою як в Україні, так і в країнах ЄС. Жінки і чоловіки сьогодні мають рівні права щодо доступу до економічних можливостей, але гендерна нерівність може простежуватись у різних сферах трудового життя людини. Соціально-економічні зміни, які відбуваються у сучасному суспільстві, значно підсилюють його диференціацію, а характеристики сукупної пропозиції праці з часом змінюються. В процесі дослідження проаналізовано основні демографічні та соціально-економічні характеристики економічно активного населення України в статевовіковому аспекті.

Ключові слова: гендер, жінки, чоловіки, економічно активне населення, характеристики, оплата праці, стать, вік, зайнятість, безробіття, ринок праці, країни ЄС.

АННОТАЦИЯ
Гендерное неравенство в экономических отношениях является актуальной проблемой как в Украине, так и в странах ЕС. Женщины и мужчины сегодня имеют равные права доступа к экономическим возможностям, но гендерное неравенство просматривается в разных сферах трудовой жизни человека. Социально экономические изменения, которые происходят в современном обществе, значительно повышают его дифференциацию, а характеристики совокупного предложения труда со временем изменяются. В процессе исследования проанализированы основные демографические и социально-экономические характеристики экономически активного населения Украины в половозрастном аспекте.

Ключевые слова: гендер, женщины, мужчины, экономически активное население, характеристики, оплата труда, пол, возраст, занятость, безработица, рынок труда, страны ЕС.

ANNOTATION
Gender inequality in economic relations is an urgent problem both in Ukraine and in the EU. Women and men today have equal rights of access to economic opportunities, but gender inequality can be traced in various areas of labor life. Social and economic changes, taking place in modern society, significantly increase its differentiation and characteristics of aggregate labor supply change over time. The study analyzes the main demographic and socio-economic characteristics of the economically active population in Ukraine within sex and age aspect.

Key words: gender, women, men, economically active population, characteristics, salary, gender, age, employment, unemployment, labor market, the EU.

Завантажити статтю (pdf)