Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Сухіна О.М.Екологізація гірничодобувного виробництва порубіжжя як засіб запобігання транскордонним економічним збиткам від забруднення НПС

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено структуризацію інноваційних та традиційних інструментів організаційно-економічного механізму екологізації гірничодобувного виробництва для мінімізації транскордонних економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища, що є новизною дослідження. Розроблено пропозиції з інституціонального реформування транскордонного співробітництва нашої держави у сфері природокористування та охорони навколишнього природного середовища в умовах децентралізації владних повноважень. Представлено адміністративно-організаційні заходи, спрямовані на реалізацію спільного транскордонного контролю над станом навколишнього природного середовища. Визначено тенденції інноваційної діяльності вітчизняних підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів. Проаналізовано міжнародні договори (конвенції, директиви ЄС та ін.), які ефективно сприяють мінімізації транскордонних економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища.

Ключові слова: екологізація гірничодобувного виробництва, транскордонні економічні збитки, інституціональне реформування, транскордонне співробітництво, міждержавні конфлікти, транскордонні природні ресурси, порубіжжя, єврорегіон, інновації.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлена структуризация инновационных и традиционных инструментов организационно-экономического механизма экологизации горнодобывающего производства для минимизации трансграничного экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды, что является новизной исследования. Разработаны предложения по институциональному реформированию трансграничного сотрудничества нашего государства в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды в условиях децентрализации властных полномочий. Представлены административно-организационные мероприятия, направленные на реализацию совместного трансграничного контроля над состоянием окружающей природной среды. Определены тенденции инновационной деятельности отечественных предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров. Проанализированы международные договоры (конвенции, директивы ЕС и др.), которые эффективно способствуют минимизации трансграничного экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды.

Ключевые слова: экологизация горнодобывающего производства, трансграничный экономический ущерб, институциональное реформирование, трансграничное сотрудничество, межгосударственные конфликты, трансграничные природные ресурсы, порубежье, еврорегион, инновации.

АNNOTATION
Structurization of innovative and traditional tools of the organizational-economic mechanism of ecologization of mining production for minimization of transboundary economic damage from environmental pollution is accomplished, which is a novelty of research. The offers on institutional reforming of transboundary cooperation of Ukraine in the sphere of nature management and environmental protection in conditions of decentralization of authority are developed. In particular administrative-organizational measures, which are directed on realization of the general transboundary control over a condition of an environment, and the actions on maintenance of the ecologization of production in decentralized units of a borderland as the optimal tool of prevention of transboundary ecological conflicts, are offered. The administrative-organizational measures directed on realization of the joint transboundary control of the state the environment are presented. The tendencies of innovative activity of national enterprises of a mining industry and development of quarries are defined. The international agreements (Conventions, EU Directives, etc.) which minimization of transboundary economic damage from pollution of an environment effectively promote, are analysed.

Keywords: ecologization of mining production, transboundary economic damage, institutional reform, cross-border cooperation, interstate conflicts, transboundary natural resources, borderlands, еuroregion, innovations.

Завантажити статтю (pdf)