Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Тулуб О.М.Особливості формування та функціонування системи економічної безпеки інституцій бізнесу та підприємництва за видами економічної діяльності

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження галузевих особливостей різних інституційних установ бізнесу та підприємництва для формування системи економічної безпеки. Пропонується поділ інституційних установи за різним рівнем формування економічної безпеки. Розглядаються позиції вітчизняних науковців щодо формування системи економічної безпеки різних інституцій відповідно до класифікатора видів економічної діяльності. Пропонуються рівні забезпечення системи економічної безпеки на основі «принципу шести рівнів». Обґрунтовується необхідність урахування галузевої специфіки під час формування системи економічної безпеки на оперативному рівні.

Ключові слова: економічна безпека, ризики, загрози, інституційні установи, види економічної діяльності, рівні забезпечення СЕБ.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование отраслевых особенностей различных институциональных учреждений бизнеса и предпринимательства для формирования системы экономической безопасности. Предлагается разделение институциональных учреждений согласно разным уровням формирования экономической безопасности. Рассматриваются позиции отечественных ученых по формированию системы экономической безопасности различных институтов в соответствии с классификатором видов экономической деятельности. Предлагаются уровни обеспечения системы экономической безопасности на основе «принципа шести уровней». Обосновывается необходимость учета отраслевой специфики при формировании системы экономической безопасности на оперативном уровне.

Ключевые слова: экономическая безопасность, риски, угрозы, институциональные учреждения, виды экономической деятельности, уровни обеспечения СЕБ.

АNNOTATION
This article presents the research branch features various institutional agencies and enterprise business systems to create economic security. Proposed division of institutional agencies at different levels of the formation of economic security. The positions of national scientists about the formation of the system of economic security of various institutions under the classification of economic activities. Proposed levels for the system of economic security based on the "principle of six levels." The necessity of taking into account industry specifics in the formation of the system of economic security at the operational level.

Keywords: еconomic security, risks, threats, institutional institutions, economic activities, the level of economic security software system.

Завантажити статтю (pdf)