Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Аніщенко Л.О., Дунайчук С.М.Використання мотиваційної диференціації в мультинаціональному колективі

АНОТАЦІЯ
Проблема мотивації трудової діяльності не є суто теоретичною. Вона має прямий вихід на практику. Від того, що вкладає та чи інша людина у свою трудову діяльність, залежить її ставлення до роботи. Тому вивчення, розуміння внутрішніх механізмів мотивації сприяють виробленню ефективної політики в галузі праці і трудових відносин, створенню «режиму найбільшого сприяння» для тих, хто справді прагне до продуктивної праці. У статті розглянуто особливості мотивації персоналу в сучасних умовах ринкової економіки. Досліджуються питання мотиваційних чинників та їх впливу на ефективність праці персоналу підприємства.

Ключові слова: диференціація, експатріанти, мотивація, мультинаціональний колектив, персонал, підприємство, потреби, продуктивність.

АННОТАЦИЯ
Проблема мотивации трудовой деятельности не является чисто теоретической. Она имеет прямой выход на практику. От того, что вкладывает тот или иной человек в свою трудовую деятельность, зависит его отношение к работе. Поэтому изучение, понимание внутренних механизмов мотивации способствуют выработке эффективной политики в области труда и трудовых отношений, созданию «режима наибольшего благоприятствования» для тех, кто действительно стремится к производительному труду. В статье рассмотрены особенности мотивации персонала в современных условиях рыночной экономики. Исследуются вопросы мотивационных факторов и их влияния на эффективность труда персонала предприятия.

Ключевые слова: дифференциация, экспатрианты, мотивация, мультинациональный коллектив, персонал, предприятие, потребности, производительность.

АNNOTATION
The problem of motivation for work is not purely theoretical. It has a direct outlet to practice. From what one or another person invests in his work, his attitude to work depends. Therefore, the study, understanding of internal mechanisms of motivation contributes to the development of effective policies in the field of labor and labor relations, the creation of a «most-favored-nation treatment» for those who really seek productive work. In the article features of motivation of the personnel in modern conditions of market economy are considered. The questions of motivational factors and their influence on the efficiency of the personnel of the enterprise are investigated.

Key words: differentiation, expatriates, motivation, multinational team, personnel, enterprise, needs, productivity.

Завантажити статтю (pdf)