Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Смерічевська С.В.Еволюція методологічних підходів до оцінки та формування інноваційного потенціалу національної економіки як стратегічної передумови її логістизації

АНОТАЦІЯ
У статті охарактеризовано еволюційний розвиток логістичної думки залежно від зміни моделей інноваційних процесів в економіці. Доведено, що реалізація концепції тотальної логістичної експансії національної економіки потребує створення умов для генерації інновацій п'яти типів: продуктових, процесних, технологічних, системних та інфраструктурних. На основі критичного аналізу методологічних підходів до оцінки інноваційного потенціалу макроекономічних систем та періодизації їх залежно від еволюції наукових поглядів на визначення сутності категорії «інновація» доведено необхідність і обґрунтовано сутність освітньо-інноваційного потенціалу економіки як стратегічної передумови її логістизації.

Ключові слова: логістизація економіки, інновації, методологія оцінки інноваційного потенціалу, моделі інноваційного процесу, концепції логістики, освітньо-інноваційний потенціал економіки.

АННОТАЦИЯ
В статье представлена эволюция развития логистической мысли в зависимости от изменения моделей инновационных процессов в экономике. Доказано, что реализация концепции тотальной логистической экспансии национальной экономики требует создания условий для генерации инноваций пяти типов: продуктовых, процессных, технологических, системных и инфраструктурных. На основе критического анализа методологических подходов к оценке инновационного потенциала макроэкономических систем и периодизации их в зависимости от эволюции научных взглядов на определение сущности категории «инновация» доказана необходимость и обоснована сущность образовательно-инновационного потенциала экономики как предпосылки ее логистизации.

Ключевые слова: логистизация экономики, инновации, методология оценки инновационного потенциала, модели инновационного процесса, концепции логистики, образовательно-инновационный потенциал экономики.

ANNOTATION
The article presents the evolution of the development of logistic thought depending on the change in the models of innovation processes in the economy. It is proved that the realization of the concept of total logistic expansion of the national economy requires creating conditions for the generation of innovations of five types: product, process, technological, system and infrastructure. Based on the critical analysis of methodological approaches to the assessment of the innovative potential of macroeconomic systems and their periodization, depending on the evolution of scientific views on the definition of the essence of the category "innovation", the necessity and justification of the essence of the educational and innovative potential of the economy as a prerequisite for its logistics is proved.

Keywords: logistics of the economy, innovation, methodology of innovative capacity assessment, innovation process models, logistics concepts, educational and innovative potential of the economy.

Завантажити статтю (pdf)