Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Олійник Т.Г., Гуда Н.Е. Тенденції тіньової економіки України та шляхи її детінізації

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається процес тінізації української економіки, який значною мірою стримує соціально-економічний розвиток країни і створює економічну загрозу; проаналізовано чинники, що формують тіньову економіку держави, теоретичні та практичні аспекти тіньової економіки; встановлено передумови її виникнення і розвитку; розглянуто показники, за яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки; узагальнено вплив тінізації в Україні на соціальні процеси, що відбуваються в трансформаційному суспільстві; запропоновано комплекс заходів економічного і правового характеру щодо інтенсифікації процесів обмеження обсягів тіньової економіки.

Ключові слова: тіньова економіка, інституціоналізація тіньової економіки, детінізація економіки, девіація, інтегральний показник рівня тіньової економіки.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается процесс тенизации украинской экономики, который в значительной мере сдерживает социально-экономическое развитие страны и создает экономическую угрозу; проанализированы факторы, формирующие теневую экономику государства, теоретические и практические аспекты теневой экономики; установлены предпосылки ее возникновения и развития; рассмотрены показатели, при которых осуществляется оценка уровня теневой экономики; обобщенно влияние тенизации в Украине на социальные процессы, происходящие в трансформационном обществе; предложен комплекс мер экономического и правового характера по интенсификации процессов ограничения объемов теневой экономики.

Ключевые слова: теневая экономика, институционализация теневой экономики, детенизация экономики, девиация, интегральный показатель уровня теневой экономики.

ANNOTATION
In the article the process of shadowing of the Ukrainian economy, which largely hinders socio-economic development and creates an economic threat; analyzed the factors influencing the shadow economy of the state, theoretical and practical aspects of the shadow economy is set preconditions of its origin and development; considered indicators on which the evaluation of the level of the shadow economy; generalized shadowing effect in Ukraine on social processes transformation in society; proposed a system of economic and legal nature concerning the intensification of restrictions of the shadow economy.

Key words: shadow economy, institutionalization of the shadow economy, legalization of the economy, deviation, integral index of the shadow economy.

Завантажити статтю (pdf)