Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кравцов С.С. Розвиток ринку бюджетних засобів розміщення в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтована необхідність якісної та кількісної зміни процесу розвитку вітчизняного ринку бюджетних засобів розміщення. Визначено сучасний стан формування цього ринку в Україні у контексті світових тенденцій. За результатом соціологічного опитування встановлено рівень використання вітчизняними туристами хостелів та мереж гостинності. Висвітлено очікування потенційних туристів щодо якісного перетворення засобів розміщення, орієнтованих на бюджетного клієнта. Запропоновано шляхи прискорення розвитку ринку бюджетних засобів розміщення в Україні.

Ключові слова: бюджетні засоби розміщення, хостел, мережа гостинності, туризм, туристичний потік.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость качественного и количественного изменения процесса развития отечественного рынка бюджетных средств размещения. Определено современное состояние формирования этого рынка в Украине в контексте мировых тенденций. По результатам социологического опроса установлен уровень использования отечественными туристами хостелов и сетей гостеприимства. Освещены ожидания потенциальных туристов относительно качественного преобразования средств размещения, ориентированных на бюджетного клиента. Предложены пути ускорения развития рынка бюджетных средств размещения в Украине.

Ключевые слова: бюджетные средства размещения, хостел, сеть гостеприимства, туризм, туристический поток.

ANNOTATION
The article substantiates the need for qualitative and quantitative changes in the process of budget accommodation market development in Ukraine. The current state of the formation of this market in Ukraine in the context of global trends is defined. According to the results of the poll, the level of using hostels and hospitality networks by domestic tourists is set. We have shown the potential visitors’ expectations about the qualitative transformation of accommodation facilities oriented for a budget traveler. The ways of accelerating budget accommodation market development in Ukraine.

Keywords: budget accommodation facilities, hostel, hospitality network, tourism, tourist flow.

Завантажити статтю (pdf)