Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Вашків О.П. Галузеві структурні трансформації в Україні у контексті постіндустріального економічного розвитку

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються особливості галузевої структури національної економіки України за трьома секторами: промисловістю, сільським господарством, сферою послуг. Зіставляється та аналізується динаміка міжсекторальних галузевих пропорцій в економіці України та країн «Великої сімки», оцінюються тенденції їхніх змін у контексті постіндустріального розвитку. З’ясовано, що галузева структура економіки України за напрямом змін переважно відповідає вимогам постіндустріального розвитку. Проте якісний характер галузевих трансформацій за своїми особливостями і тенденціями суттєво відрізняється від принципових вимог постіндустріального розвитку. Найгострішими серед них є такі: низький рівень інноваційно-технологічного розвитку в усіх секторах економіки України, наявність негативної динаміки у формуванні науково-дослідницького потенціалу країни, значна кількість державних компаній в усіх галузях економіки.

Ключові слова: національна економіка, галузева структура, постіндустріальний розвиток, трансформація, інноваційність, технологічна модернізація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности отраслевой структуры национальной экономики Украины по трем секторам: промышленности, сельскому хозяйству, сфере услуг. Сопоставляется и анализируется динамика межсекторальных отраслевых пропорций в экономике Украины и стран «Большой семерки», оцениваются тенденции их изменений в контексте постиндустриального развития. Выяснено, что отраслевая структура экономики Украины по направлению изменений в основном соответствует требованиям постиндустриального развития. Однако качественный характер отраслевых трансформаций по своим особенностям и тенденциям существенно отличается от принципиальных требований постиндустриального развития. Наиболее острыми среди них являются такие: низкий уровень инновационно-технологического развития во всех секторах экономики Украины, наличие негативной динамики в формировании научно-исследовательского потенциала страны, значительное количество государственных компаний во всех отраслях экономики.

Ключевые слова: национальная экономика, отраслевая структура, постиндустриальное развитие, трансформация, инновационность, технологическая модернизация.

АNNOTATION
The article features the sectoral structure of national economy of Ukraine in three sectors: industry, agriculture, services. The dynamics between different sectors industry proportions in the economy of Ukraine and the “Big Seven” countries is compared and analyzed, the trends of their changes in the context of post-industrial development are estimated. It was found that the branch structure of economy of Ukraine in the direction of change complies with the requirements of post-industrial development. However, qualitative transformation in its industry characteristics and trends differ significantly from the fundamental requirements of post-industrial development. The most critical among these are: low level of innovation and technological development in all sectors of economy of Ukraine, the presence of negative dynamics in shaping the research potential of the country, a large number of public companies in all industries.

Keywords: national economy, sectoral structure, post-industrial development, transformation, innovation, technological modernization.

Завантажити статтю (pdf)