Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Адамович М.П. Соціокультурні чинники динамічного розвитку країн Південно-Східної Азії

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито соціокультурні чинники соціально-економічного розвитку країн Південно-Східної Азії. Соціально-економічне зростання представлено через аналіз динаміки темпу росту ВВП та експорту/імпорту ПІІ у розрізі субрегіону та окремих країн. Дано оцінку поточного стану соціально-економічного становища країн через показники ВВП та ВВП на душу населення, а також місця країн в Індексі глобальної конкурентоспроможності ВЕФ, Індексі людського розвитку ООН, Індексі розвитку людського капіталу та Індексі інноваційного розвитку. Представлено основні соціокультурні характеристики країн субрегіону. Визначено соціокультурні чинники розвитку країн Південно-Східної Азії з акцентом на соціокультурний та соціально-економічний вплив та тиск з боку колишніх метрополій та країн-сусідів, перехід від сировинно-ресурсного до знаннєво-інформаційного чинника, формування субрегіональних економічних лідерів та системи регіональних економічних зв’язків; а також представлено їх трансформацію у процесі історичного переходу від колоніального етапу розвитку до постколоніального, а потім до етапу національної самоідентифікації та регіональної інтеграції.

Ключові слова: Південно-Східна Азія, соціокультурні чинники, соціально-економічне зростання, ВВП, ПІІ, регіональна інтеграція, АСЕАН.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты социокультурные факторы социально-экономического развития стран Юго-Восточной Азии. Социально-экономический рост представлен через анализ динамики темпа роста ВВП и объема экспорта/импорта ПИИ в разрезе субрегиона и отдельных стран. Дана оценка текущего состояния социально-экономического положения стран через показатели ВВП и ВВП на душу населения, а также места стран в Индексе глобальной конкурентоспособности ВЭФ, Индексе человеческого развития ООН, Индексе развития человеческого капитала и Индексе инновационного развития. Представлены основные социокультурные характеристики стран субрегиона. Определены социокультурные факторы развития стран Юго-Восточной Азии с акцентом на социокультурное и социально-экономическое влияние и давление со стороны бывших метрополий и стран-соседей, переход от ресурсно-сырьевого к фактору информации и знаний, формирование субрегиональных экономических лидеров и системы региональных экономических связей; а также представлена их трансформация в процессе исторического перехода от колониального этапа к постколониальному, а после к этапу национальной самоидентификации и региональной интеграции.

Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, социокультурные факторы, социально-экономическое развитие, ВВП, ПИИ, региональная интеграция, АСЕАН.

ANNOTATION
The article reveals the socio-cultural factors of socio-economic development of the countries of South-East Asia. Socio-economic growth is represented through an analysis of the dynamics of GDP growth and the volume of exports/imports of FDI in the context of the subregion and individual countries. The current state of the socio-economic situation in countries is estimated through the GDP and GDP per capita indicators, as well as the countries' places in the WEF Global Competitiveness Index, the United Nations Development Index, the Human Capital Development Index and the Innovative Development Index. The main socio-cultural characteristics of the countries of the subregion are presented. Sociocultural factors of the development of the countries of South-East Asia are identified with an emphasis on socio-cultural and socio-economic influence and pressure from the former metropolitan countries and neighboring countries, the transition from resource-raw to information and knowledge, the formation of sub-regional economic leaders and a system of regional economic ties; as well as their transformation in the process of the historical transition from the colonial stage to the post-colonial, and then to the stage of national self-identification and regional integration.

Keywords: South-Eastern Asia, sociocultural factors, socio-economic development, GDP, FDI, regional integration, ASEAN.

Завантажити статтю (pdf)