Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Trush Ju.L., Osadchuk O.P. Improving products’ quality management system at the enterprises of baking industry

ANNOTATION
The quality of final product depends on the implementation of organizational and economic principles of production and investment and innovation processes in the enterprise. Therefore, the article proposes a model of improving quality control system of output in the baking industry. Improvement of the system consists of legally defined investment and innovation processes, consistent with organizational and economic principles of production with the aim of improving the efficiency of quality management at the enterprises of the investigated area. Thus, the progressive quality management system is the close connection and interaction of its elements and implementation of organizational and economic principles at all levels of quality. Effective quality management is a guarantee of high quality products, which is proof during a significant period of time, which is confirmed by consumers.

Keywords: enterprise, system, quality management, model, principles, factors.

АНОТАЦІЯ
Якість кінцевої продукції залежить від ефективності реалізації організаційних та економічних засад виробництва і впровадження інвестиційно-інноваційних процесів на підприємстві. В статті запропоновано вдосконалити систему управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі вищезазначеними складовими. Удосконалення полягає у координації її із законодавчо визначеними інвестиційно-інноваційними процесами, узгодженими з організаційно-економічними засадами виробництва з ціллю підвищення ефективності управління якістю продукції на підприємствах досліджуваної галузі. Прогресивність системи управління якістю продукції залежить від тісного зв’язку і взаємодії її елементів та реалізації організаційно-економічних засад на всіх рівнях управління якістю, що і пропонується авторами. Отож, ефективне управління якістю продукції – це насамперед, гарант високої якості продукції, що, є доказом упродовж значного проміжку часу, який підтверджується споживачами.

Ключові слова: підприємство, система, управління якістю, модель, засади, фактори.

АННОТАЦИЯ
Качество конечной продукции зависит от реализации организационных и экономических основ производства и инвестиционно-инновационных процессов на предприятии. Поэтому в статье предложен усовершенствовать систему управления качеством продукции на предприятиях хлебопекарной отрасли. Совершенствование системы заключается в координации ее с законодательно определенными инвестиционно-инновационными процессами, согласованным с организационно-экономическими принципами производства с целью повышения эффективности управления качеством продукции на предприятиях исследуемой отрасли. Итак, прогрессивность системы управления качеством продукции заключается в тесной связи и взаимодействия ее элементов и реализации организационно-экономических принципов на всех уровнях управления качеством. Эффективное управление качеством продукции - это гарант высокого качества, является доказательством в течение значительного промежутка времени, который подтверждается потребителями.

Ключевые слова: предприятие, система, управления качеством, модель, засады, факторы.

Завантажити статтю (pdf)