Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Скрипник Н.В., Скрипник М.Є. Шляхи застосування методичного інструментарію граничного аналізу

АНОТАЦІЯ

Досліджено шляхи удосконалення існуючої системи обліково-аналітичного забезпечення системи управління потенціалом прибутковості діяльності виробничого підприємства. Обґрунтовано перебіг процесу її моделювання на основі алгоритму аналітичної оцінки граничного потенціалу прибутковості в розрахунку на одиницю обмежених ресурсів на основі інструментарію граничного аналізу. Його практичне впровадження сприятиме оптимальному розподілу ресурсів з максимізацією обсягу прибутку від реалізації продукції.

Ключові слова: фінансові результати, граничний аналіз, факторний аналіз, прибуток, рентабельність.

АННОТАЦИЯ

Исследованы пути усовершенствования существующей системы учетно-аналитического обеспечения системы управления потенциалом прибыльности производственного предприятия. Обосновано ход процесса ее моделирования на основе алгоритма аналитической оценки предельного потенциала доходности в расчете на единицу ограниченных ресурсов на базе инструментария маржинального анализа. Его практическое внедрение будет способствовать оптимальному распределению ресурсов с максимизацией объема прибыли от реализации продукции.

Ключевые слова: финансовые результаты, предельный анализ, факторный анализ, прибыль, рентабельность.

АNNOTATION

The article is devoted to investigation of the ways of improving the existing system of accounting and analytical tools for managing potential profitability of the manufacturing enterprise. The research proves progress of simulation algorithm based on analytical assessment of limit potential of profitability per unit of limited resources based on marginal analysis tools. Its practical implementation will promote optimal allocation of resources maximizing profits from sales.

Keywords: financial results, marginal analysis, factor analysis, profit, profitability.

Завантажити статтю (pdf)