Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Коваль Н.І., Мандибура В.В. Удосконалення організації обліку фермерських господарств: зарубіжний досвід

АНОТАЦІЯ

Досліджено особливості удосконалення організації обліку у фермерських господарствах України на основі зарубіжного досвіду, розглянуто необхідність змін у веденні обліку з врахуванням вітчизняних і зарубіжних стандартів, оскільки інтеграція економіки України у світову систему неможлива без застосування у системі обліку міжнародних стандартів, які стають невід’ємною складовою національного обліку, а традиційна система його організації неприйнятна для таких агроформувань внаслідок своєї громіздкості. Також державна політика повинна бути спрямована на стимулювання та розвиток малого та середнього бізнесу: збільшення обсягу державних гарантій кредитів або частки гарантії, розширення прав підприємств; кредитне посередництво; спеціальні гарантії та позики; субсидування процентних ставок

Ключові слова: фермерські господарства, міжнародні стандарти, бухгалтерський облік, зарубіжний досвід, малий та середній бізнес, фінансова звітність.

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены особенности совершенствования организации учета в фермерских хозяйствах Украины на основе зарубежного опыта. Рассмотрено необходимость изменений в области бухгалтерского учета с учетом того, что касается внутренних и иностранных стандартов, поскольку интеграция экономики Украины в мировую систему невозможна без применения в системе учета международных стандартов, которые становятся неотъемлемой составляющей национального учета, а традиционная система его организации неприемлема для таких агроформирований вследствие своей громоздкости. Также государственная политика должна быть направлена на стимулирование и развитие

малого и среднего бизнеса: увеличение объема государственных гарантий кредитов или доли гарантии, расширение прав предприятий; кредитное посредничество; специальные гарантии и займы; субсидирование процентных ставок

Ключевые слова: фермерские хозяйства, международные стандарты, бухгалтерский учет, зарубежный опыт, малый и средний бизнес, финансовая отчетность.

ANNOTATION

The present article deals with the research of the features of improving accounting for farms in Ukraine based on international experience, examines the need for change in accounting with regard to domestic and foreign standards, as the integration of Ukraine into the global system is not possible without the use of international standards in the accounting system, which is an essential part of the national accounting system and its traditional organization is unacceptable for such agricultural enterprises because of its unwieldiness. Also, public policy should be focused on the promotion and development of small and medium businesses, increase of government guarantees of credits or share of guarantees, empowering of enterprises; credit intermediation; special guarantees and credits; subsidizing of interest rate.

Keywords: farms, international standards, accounting, international experience, small and medium businesses, financial reporting.

Завантажити статтю (pdf)