Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Єршова Н.Ю. Методологія управління підприємством та її вплив на облікову парадигму

АНОТАЦІЯ

Pозглянуто методологічні засади управління підприємством та сучасні напрями досліджень облікового знання. З позиції системної парадигми обґрунтовано значимість стратегічного управлінського обліку у системі управління підприємством. Узгоджено місце обліково-аналітичного кластеру в управлінні підприємством в контурі «система – сукупність взаємовідносин».

Ключові слова: управління, облік, інформація, стратегічний управлінський облік, стратегічне управління, системна парадигма.

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены методологические основы управления предприятием и современные направления исследований учетного знания. С позиции системной парадигмы обоснована значимость стратегического управленческого учета в системе управления предприятием. Согласовано место учетно-аналитического кластера в управлении предприятием в контуре «система-совокупность взаимоотношений».

Ключевые слова: управление, учет, информация, стратегический управленческий учет, стратегическое управление, системная парадигма.

АNNOTATION

Methodological foundations of enterprise management and modern trends in research accounting knowledge are considered in the article. The importance of strategic management accounting in the enterprise management system is justified by the methods of the system paradigm. Place of accounting and analytical cluster in the management of the company in the loop “system – a set of relationships” is agreed.

Keywords: management, accounting, information, strategic management accounting, strategic management, system paradigm.

Завантажити статтю (pdf)