Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Томашевський Ю.М. Страхування врожаю сільськогосподарських культур із застосуванням гідротермічних індексів

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано теоретико-методологічні пропозиції та практичні рекомендації щодо удосконалення і підвищення ефективності чинної практики системи страхування врожаю сільськогосподарських культур. Запропоновано використання економічно-обґрунтованого підходу здійснення страхування в рослинництві, зокрема застосування гідротермічного індексу в якості впливу рівня рівномірності у часі атмосферної вологості та температури на врожайність озимої пшениці. Це сприятиме підвищенню об’єктивності погодного страхування, яке є простішим та зрозумілішим за інші страхові продукти та знизить рівень зловживань і підвищить швидкість страхових відшкодувань, а також спростить доступ страхувальників до страхування сільськогосподарських культур завдяки зниженню адміністративних витрат на моніторинг і оцінку збитків та здешевить таке страхування за рахунок більших обсягів страхування і стандартизації контрактів.

Ключові слова: природно-кліматичний ризик, сільськогосподарські культури, страховий захист сільськогосподарських підприємств, індексне страхування, державне субсидування сільськогосподарського страхування, страховий ринок, система страхування.

АННОТАЦИЯ

Обоснованы теоретико-методологические предложения и практические рекомендации по совершенствованию и повышению эффективности действующей практики системы страхования урожая сельскохозяйственных культур. Предложено использование экономически обоснованного подхода осуществление страхования в растениеводстве, в частности применение гидротермического индекса в качестве влияния уровня равномерности во времени атмосферной влажности и температуры на урожайность озимой пшеницы. Это будет способствовать повышению объективности погодного страхования, которое является простым и понятным за другие страховые продукты, снизит уровень злоупотреблений и повысит скорость страховых возмещений, а также упростит доступ страхователей к страхованию сельскохозяйственных культур благодаря снижению административных затрат на мониторинг и оценку ущерба и удешевит данное страхование за счет больших объемов страхования и стандартизации контрактов.

Ключевые слова: естественно-климатический риск, сельскохозяйственные культуры, страховая защита сельскохозяйственных предприятий, индексное страхование, государственное субсидирование сельскохозяйственного страхования, страховой рынок, система страхования.

ANNOTATION

The author grounded theoretical and methodological suggestions and practical recommendations for improvement and increase of effectiveness current practice of the insurance system of crops. He also suggested using economically feasible approach in verdure insurance, in particular, using hydrothermal index as influence of atmospheric humidity and temperature uniformity in time on the yield of winter wheat. It will improve the objectivity of weather insurance, which is simpler and clearer than other insurance products, reduce the level of abuse, and will increase the insurers’ admission to insurance of agricultural crops. This is possible thanks to decrease of the administrative costs for monitoring and evaluation of the damage and reduction of the cost of this insurance due to higher volumes and standardization of insurance contracts.

Keywords: natural and climate risk, agricultural crops, insurance protection of agricultural enterprises, index insurance, state subsidies for agricultural insurence, insurance market, insurance system.

Завантажити статтю (pdf)