Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Стадник М.В. Вплив зміни форм податкової звітності на адміністрування основних бюджетоутворюючих податків в Україні

АНОТАЦІЯ

У статті наведено основні наукові підходи до визначення етимології поняття «податкова звітність». Проаналізовано основні зміни форм податкової звітності протягом 1997–2014 рр., зокрема декларації основних бюджетоутворюючих податків, а саме: ПДВ, податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств. Встановлено вплив даних змін на ефективність адміністрування податків. Проведено порівняння елементів податкової та фінансової звітності щодо результатів діяльності суб’єктів господарювання. Проаналізовано місце України у світовому рейтингу Doing-Business протягом 2004–2015 рр. за показниками легкості ведення бізнесу та оподаткування.

Ключові слова: податкова звітність, податкова декларація, адміністрування основних бюджетоутворюючих податків, ПДВ, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств.

АННОТАЦИЯ

В статье приведены основные научные подходы к определению этимологии понятия «налоговая отчетность». Проанализированы основные изменения форм налоговой отчетности в течение 1997–2014 гг., в частности декларации основных бюджетообразующих налогов, а именно: НДС, налога на доходы физических лиц и налога на прибыль предприятий. Установлено влияние данных изменений на эффективность администрирования налогов. Проведено сравнение элементов налоговой и финансовой отчетности о результатах деятельности субъектов хозяйствования. Проанализированы место Украины в мировом рейтинге Doing-Business в течение 2004–2015 гг. по показателям легкости ведения бизнеса и налогообложения.

Ключевые слова: налоговая отчетность, налоговая декларация, администрирование основных бюджетообразующих налогов, НДС, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий.

ANNOTATION

This article presents the basic scientific approaches to determining the etymology of the concept of “tax reporting”. It also analyzed the basic changes in the form of tax reporting in 1997–2014 years, especially in tax returns of major taxes: value added tax, personal income tax and corporate income tax. The author defined the effect of these changes on the efficiency of tax administration. The article provides comparison of the elements of the tax and financial reporting of the entities. The author analyzed Ukraine’s place in the world ranking – Doing-Business during 2004–2015 years, using indicators of ease of doing business and paying taxes.

Keywords: tax reporting, tax return, administration of major taxes, value added tax, personal income tax, corporate income tax.

Завантажити статтю (pdf)