Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Котигорошко О.І. Міжнародний досвід ефективності інвестування та доцільність його застосування в національних природоохоронних заходах

АНОТАЦІЯ

Еколого-економічна доцільність інвестування у природоохоронні заходи обумовлена як дією економічних, так і екологічних законів, які відображають сутність у сфері природокористування за провідними видами економічної діяльності. У сфері природокористування закономірність дії цих законів полягає у тому, що на кожному конкретно-історичному рівні розвитку продуктивних сил використовуються певні природні блага, доступні для зростання як еколого-економічних, так і соціально-економічних потреб при дотриманні необхідних природоохоронних заходів.

Ключові слова: міжнародний досвід, ефективність та доцільність інвестування, природокористування, економічні та екологічні закони, потреби.

АННОТАЦИЯ

Эколого-экономическая целесообразность инвестирования в природоохранные мероприятия обусловлена как действием экономических, так и экологических законов, которые отражают сущность в сфере природопользования по ведущим видам экономической деятельности. В сфере природопользования закономерность действия этих законов заключается в том, что на каждом конкретно-историческом уровне развития производительных сил используются определенные природные блага, доступные для роста как эколого-экономических, так и социально-экономических потребностей при соблюдении необходимых природоохранных мероприятий.

Ключевые слова: международный опыт, эффективность и целесообразность инвестирования, природопользование, экономические и экологические законы, потребности.

АNNOTATION

Ecological and economic feasibility of investing in conservation activities is determined by the influence of economic and environmental laws that reflect the essence in environmental management for major economic activities. In the area of environmental management, the pattern of these laws is manifested in the fact that every concrete historical level of development of the productive forces uses certain natural benefits available to increase both environmental and economic, and socioeconomic needs in compliance with the necessary environmental measures.

Keywords: international experience, efficiency and appropriateness of investing, natural resources, economic and environmental laws, needs.

Завантажити статтю (pdf)