Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Христенко О.В., Свистун О.М. Прийняття та реалізація управлінських рішень на підприємстві: теоретичний та практичний аспект

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто основні підходи до трактування поняття «управлінське рішення». Визначено, що потреба в прийнятті рішення обумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. Досліджено процес прийняття та реалізації управлінських рішень на вітчизняних сільськогосподарських підприємствах. Виявлено існуючі проблеми, що виникають під час здійснення даного процесу, та визначено основні шляхи їх вирішення. Встановлено, що уміння керівником правильно приймати рішення визначає чіткість досягнення поставлених цілей та впливає на успіх діяльності всієї організації.

Ключові слова: ефективність, підприємство, процес прийняття та реалізації управлінських рішень, управлінське рішення, фактори.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены основные подходы к трактовке понятия «управленческое решение». Определено, что потребность в принятии решения обуславливается как внешними, так и внутренними факторами. Исследован процесс принятия и реализации управленческих решений на отечественных сельскохозяйственных предприятиях. Выявлены существующие проблемы, возникающие при осуществлении данного процесса, и определены основные пути их решения. Установлено, что умение руководителем правильно принимать решения определяет четкость достижения поставленных целей и влияет на успех деятельности всей организации.

Ключевые слова: эффективность, предприятие, процесс принятия и реализации управленческих решений, управленческое решение, факторы.

ANNOTATION

The article reviews the main approaches to the interpretation of the concept of management decision. It has been found out that the necessity of making a decision is determined by both external and internal factors. The process of adoption and implementation has been studied at the national agricultural enterprises. The study has revealed the actual problems that may occur in the course of the implementation of the process and determined the main ways to solve them. We have determined that the ability of the leader to make right decisions determines the clarity of goal achievment and affects the success of the entire enterprise.

Keywords: efficiency, enterprise, decision-making and implementation, management decision factors.

Завантажити статтю (pdf)