Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Скурська В.А. Оцінювання трудового потенціалу підприємств з врахуванням галузевих тенденцій

АНОТАЦІЯ

У статті подано пропозиції щодо вдосконалення порівняльного підходу до оцінювання трудового потенціалу підприємства шляхом вибору та застосування індикаторів на мікро-, мезо-, макрорівні. Обґрунтовано доцільність використання загальнодержавних і регіональних середніх значень із диференціюванням за підгалуззями. Під час вибору орієнтирів на всіх рівнях ураховано характер впливу критерію на розмір і міру реалізації трудового потенціалу. Особливості й результати застосування вдосконаленого порівняльного підходу до оцінювання трудового потенціалу проілюстровано на прикладі аналізу продуктивності праці п’яти машинобудівних підприємств Хмельниччини у 2010–2013 роках.

Ключові слова: трудовий потенціал підприємства, оцінювання трудового потенціалу, порівняльний підхід, машинобудування, продуктивність праці.

АННОТАЦИЯ

Статья содержит предложения для совершенствования сравнительного подхода к оценке трудового потенциала предприятия путем выбора и применения индикаторов на микро-, мезои макроуровне. Обоснована целесообразность использования средних значений общегосударственных и региональных показателей с целью учета отраслевых тенденций. Особенности и результаты применения усовершенствованного сравнительного подхода к оценке трудового потенциала приведены на примере анализа производительности труда пяти машиностроительных предприятий Хмельницкой области в 2010–2013 годах.

Ключевые слова: трудовой потенциал предприятия, оценка трудового потенциала предприятия, сравнительный подход, машиностроение, производительность труда

АNNOTATION

The article includes suggestions for improvement of comparative approach to the assessment of the employment potential of the company through the selection and application of indicators at the micro, meso and macro level. It is proved expedient to take account national and regional average values of differentiation for consideration of industrial trends. When selecting targets at all levels, the character of impact on the value of the criterion measure and the implementation of labour potential are taken into account. Features and results of application of improved comparative approach to the assessment of the employment potential are illustrated by the analysis of productivity of five engineering companies in the Khmelnitsky region in 2010–2013 years.

Keywords: employment potential of the company, evaluation of labour potential, comparative approach, engineering, productivity.

Завантажити статтю (pdf)